بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر (با تاکید بر سیاست های اجتماعی موجود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران

2 کارشناس اداره کل بهزیستی خوزستان

چکیده

هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر بوده است. تحقیق پیمایشی و جمع­آوری اطلاعات با کمک اسناد و پرسش­نامه حاصل شده است. کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد و اداره بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1390 که در مجموع 2300 نفر بوده­اند، مورد مطالعه قرار گرفته­اند از این تعداد 1700 نفر تحت پوشش کمیته امداد و 600 نفر تحت حمایت اداره بهزیستی قرار دارند. نتایج نشان می­دهد، درصد بالایی از زنان با تحصیلات بالا مهارت خاصی ندارند و به­جز سازمان حمایت کننده از طرف خانواده حمایت نمی­شوند، بین ارزیابی دو گروه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان    می­دهد که بین دو گروه زنان تحت سرپرست کمیته امداد و اداره بهزیستی تفاوت معنی­داری به لحاظ درآمد، تحصیلات و میزان امکانات رفاهی وجود ندارد و سیاست­های موجود دو سازمان بیشتر با رویکرد حمایت های اولیه زندگی است کمتر در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.

کلیدواژه‌ها