بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و خانواده گرایی در بین ساکنان شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهاقان

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

چکیده

حیات خانواده مرهون ارزش‌های آن است و یکی از ارزش‌هایی که تأثیر مستقیم در سازگاری زوجین و تحکیم و ثبات خانواده دارد، خانواده گرایی است که این سازه اجتماعی، در هر فرهنگی متفاوت است. امروزه ساختار اجتماعی جوامع پیچیده شده و نمی‌توان برای آن‌ها سلسله‌مراتب ساده که فقط از طریق درآمد و مالکیت تعیین می‌شود، در نظر گرفت بلکه سایر اشکال سرمایه از جمله سرمایه فرهنگی در انتخاب سبک زندگی افراد و چگونگی زندگی آن‌ها مؤثر است. این پژوهش درصدد است به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و خانواده­گرایی بپردازد.
روش: این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری، ساکنین شهر اصفهان می‌باشند که با فرمول کوکران برای جمعیت‌های بزرگ، حجم نمونه برابر 665 نفر تعیین و بر اساس نمونه‌گیری سهمیه‌ای مبتنی بر محل سکونت انتخاب شده‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه استاندارد خانواده­گرایی و پرسشنامه محقق ساخته در خصوص سرمایه فرهنگی جمع‌آوری شده و با کمک نرم‌افزار spss و اندازه‌گیری ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج: این پژوهش نشان داد که سطح سرمایه فرهنگی پاسخگویان پایین‌تر از متوسط بوده ولی خانواده گرایی در نمونه از میانگین بالاتر است. این تحقیق نشان داد که افراد با سرمایه فرهنگی بالاتر به دنبال سبک‌های زندگی انتخابی خود بوده و نوعی فردگرایی در این‌گونه افراد قابل‌ملاحظه است و رابطه همبستگی و معکوس بین سرمایه فرهنگی و خانواده­گرایی وجود دارد. سرمایه فرهنگی شکل‌دهنده سبک زندگی فردی است و با افزایش آن ترجیحات فردی بر مبنای سلایق و عادات خاص افزایش می‌یابد که نتیجه آن می‌تواند منجر به گزینش نوعی سبک زندگی انتخابی و حتی متفاوت با سایرین شود.

کلیدواژه‌ها