بررسی تدریس معلمان با تاکید بر مهارت‌های تفکر انتقادی در دروس مطالعات اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف از تحقیق بررسی جایگاه تفکر انتقادی در شیوه‌های تدریس معلمان در دروس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است. روش تحقیق کیفی بوده و جامعه‌آماری، کل کلاس‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استان قم در درس مطالعات اجتماعی است. نمونه آماری شامل (40) کلاس (از هر پایه تحصیلی ده کلاس) که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ساخته مشاهده تدریس معلمان حاوی بیست مؤلفه بر مبنای مهارت‌های تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح) بود که روایی صوری آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن 83/. بر اساس آلفای کرونباخ به دست آمده بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: 1- میزان توجه به مهارت تجزیه و تحلیل در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس مطالعات اجتماعی پایین‌تر از میانگین است. 2- میانگین مهارت ترکیب در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس مطالعات اجتماعی پایین‌تر از میانگین است. 3- میانگین مهارت ارزشیابی در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس مطالعات اجتماعی پایین‌تر از میانگین است.4- میانگین مهارت توضیح در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس مطالعات اجتماعی پایین‌تر از میانگین است.

کلیدواژه‌ها