بررسی عوامل مؤثر بر ساخت قدرت در خانواده در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه تهران و علوم تحقیقات

2 استادیار جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که می‌تواند بر ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده،352 نفر از زنان متأهل شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، دیدگاه فمینیستی و نظریه منابع است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 2/10 درصد خانواده‌ها ساخت دموکراتیک دارند،3/79 درصد تا حدی دموکراتیک‌اند و در 5/10 درصد خانواده‌ها ساخت غیردموکراتیک حاکم است. متغیرهای منزلت شغلی زن، تحصیلات همسر، درآمد زن، فاصله سنی زوجین، بعد خانوار، تصور اقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطه معنی‌دار آماری دارند. در تحلیل چند متغیره نیز متغیرهای مستقل موجود در مدل، در کل 39% درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها