ارزیابی اثر بخشی کارگروهی و تعیین راهکارهای بهبود کار گروهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی کارگروهی و تعیین راهکارهای بهبود کارگروهی در در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. برای این منظور مدلی شامل شش فاکتور طراحی شد که تأثیر عواملی چون مدیریت مناسب، برنامه ریزی استراتژیک، ارتباطات مؤثر، رضایت شغلی، مهارت کارگروهی و رهبری را بر اثر بخشی کارگروهی مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل 40 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند که به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و نظرات آن‌ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته، مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از دیدگاه کارکنان، مدیریت مناسب و مهارت کارگروهی بر اثربخشی گروهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا حدودی تأثیر گذار بوده و این یافته‌ها به لحاظ آماری نیز معنادار نبوده اند و عواملی چون برنامه ریزی استراتژیک، ارتباطات مؤثر، رضایت شغلی و رهبری بر اثربخشی گروهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأثیر داشته و این یافته‌ها به لحاظ آماری معنادار و مورد تأیید هستند.

کلیدواژه‌ها