بررسی نقش یادگیری اجتماعی و عرفی در تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ‌‌هاپ‌کاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش یادگیری اجتماعی و عرفی در تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ‌‌هاپ‌کاران شهر تهران انجام شده است. روش این پژوهش کمّی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 67 نفر از هیپ‌‌هاپ‌کاران هستند که به صورت نمونه‌گیری گلوله برفی در شهر تهران انتخاب شده‌اند. نتایج آماری این بررسی کمی نشان داد که یادگیری از راه مشاهده، یادگیری از راه ‌تقلید، یادگیری از راه الگوبرداری، یادگیری از راه رسانه‌ها و یادگیری از راه عرف‌اجتماعی بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ‌‌هاپ‌کاران تاثیر دارد. بنابراین هیپ هاپ و موسیقی آن در ایران به واسطه یادگیری اجتماعی و عرفی جوانان ایران نیز باعث ایجاد تغییرات الگوهای حرکتی شده است.

کلیدواژه‌ها