تبیین رابطه حضور در مساجد با شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش‌های اسلامی (مورد مطالعه استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه تبیین رابطه حضور در مساجد و شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش‌های اسلامی با تمرکز بر شهر کرمانشاه است. این مطالعه با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایشی انجام و برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در این مطالعه شهروندان ساکن در شهر کرمانشاه که تعداد کل آن‌ها برابر 851405 نفر هستند. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب گردید. جهت برآورد روایی و پایایی ابزار پژوهش از روایی صوری و آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون‌های همبستگی، مقایسه میانگین‌ها و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. در این مطالعه سه فرضیه اصلی وجود دارد و در آن‌ها سعی می‌شود اثرات حضور در مساجد بر تقویت روحیه ایثارگری، شهادت طلبی و ارزش‌های اسلامی بررسی شوند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین حضور در مسجد و میزان ایثارگری(256/0 =r)، میزان توجه به ارزش‌های اسلامی(156/0 =r)، و میزان شهادت طلبی(259/0 =r) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می‌دهد که حضور در مساجد به عنوان متغیر مستقل توانسته است (12/0Beta=) از میزان ایثارگری، (15/0Beta=) از میزان توجه به ارزش‌های اسلامی و (25/0Beta=) از میزان شهادت طلبی را تبیین و بررسی کند. استدلال می‌شود که حضور در مسجد به افزایش ایثارگری، توجه به ارزش‌های اسلامی و میزان شهادت طلبی در جامعه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها