بررسی شیوه‌های تصمیم‌گیری در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل و رابطۀآن با اختلافات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق موضوع بررسی شیوه‌های تصمیم گیری در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل و رابطۀآن با اختلافات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت و متغیر‌های مستقل تحقیق از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طرح شد. برای بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. درانتخاب گروه نمونه اول از بین زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی درانتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای استفاده شد. و اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد متغیرهای تحقیق جمع آوری، و به وسیله نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد و میانگین و... ) و آمارهای استنباطی(آزمونt، تحلیل رگرسیون و... ) استفاده شد. نتایج در مورد فرضیات تحقیق نشان داد که: 1- شیوه‌های تصمیم گیری در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است. 2-شیوه‌های تصمیم گیری در خانواده بر اختلافات زناشویی زوجین تأثیر دارد. 3- متغیر‌های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر شیوه‌های تصمیم گیری در خانواده تأثیر دارد. 4- متغیر‌های مستقل در آمد شوهر، تحصیلات شوهر، فاصلۀ سنی زوجین، مدت زمان ازدواج زوجین بر شیوه‌های تصمیم گیری در خانواده از لحاظ آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها