ارزیابی کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از معیارهای نه‌گانه مدل EFQM (مطالعه موردی: منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش کاربردی با هدف بررسی و سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از مدل EFQM به روش توصیفی انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران 12 کتابخانه‌ دانشگاهی واحدهای بزرگ، بسیار بزرگ و جامع منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی جمع‌آوری شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده نیز به روش آماری استنباطی تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی در منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) در سطح کمتر از 5 درصد (sig=0.0002) قرار دارد. امتیازات مربوط به عوامل توانمند‌سازی (در حوزه‌های رهبری، خط‌مشی، کارکنان، منابع و مشارکت‌ها و فرایند‌ها در مدیریت) نشان دهنده این امر است که کیفیت مدیریت در کتابخانه‌های مورد بررسی، در سطح متوسط قرار دارند. معیارهای مربوط به نتایج (در حوزه‌های مراجعان، کارکنان، جامعه و عملکرد) از معیارهای نه‌گانه مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، نیز وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود ندارد. با بررسی وضعیت حاضر، عملکرد مدیریت در این کتابخانه‌ها، و میزان دوری یا نزدیکی از شرایط آرمانی تعالی را مشخص کنند تا پس از آن با آگاهی از ضعف‌ها و قوّت‌های خود،‌ برای برداشتن گام‌های لازم در راه رشد و تعالی برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها