بررسی علل اجتماعی بروز فرار دختران از منزل (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

2 استادیار مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

3 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل و دانشجوی دکترای مدیریت

4 محقق اجتماعی و کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

پدیدة فرار از خانه از مقوله‌های جدی در حوزة آسیب‌های اجتماعی تلقی می‌شود که مهار و ترمیم آن نیازمند یک معماری مناسب اجتماعی است، لذا پردازش آسیبی از این نوع (دختران و زنان آسیب دیده) مستلزم شناسایی تاروپود ناسازگاری‌های اجتماعی است. به همین دلیل، هدف اصلی این مطالعه، بررسی علل اجتماعی مرتبط با فرار دختران از خانه با تاکید بر مقایسه دختران فراری و عادی بوده است. پژوهش حاضر به روش مطالعه موردی و از نوع علی ـ مقایسه ای بوده است. نمونه پژوهش شامل 33 نفر دختر فراری و 33 نفر دختر عادی به روش نمونه گیری در دسترس بوده که از نظر سن با هم همتا شده بودند از طریق پرسشنامه خودساخته محقق و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 17 مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسة دختران فراری و عادی نشان دهندة تفاوت معنادار براساس سابقه آزار دیدن در دوران کودکی، وجود مشکلات اقتصادی در خانواده، فقدان آستانة تحمل در کنار پایین بودن سطح تحصیلات فرد و والدین است.

کلیدواژه‌ها