بررسی رابطه بین شبکۀ مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی

چکیده

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین تمهیدات در راستای حفظ حیات گروه­های اجتماعی در مقابل قدرت برتر و انحصاریی که نمایندگی آن را دولت به دوش می­کشد و همچنین ایجاد زمینه­ای برای برخورداری گروه­های مختلف اجتماعی از فرصت ها، امکانات و تسهیلات به منظور دستیابی به اهداف کارکردی خویش مطرح شده است. هدف کلی این مقاله بررسی رابطۀ بین شبکۀ مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بین ساکنان 18 سال و بالاتر شهرستان کاشان، در سال 1391 به انجام رسیده است. در این تحقیق از شیوۀ نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه 362 نفر است که با توجه به توزیع 400 نمونه­ای از پرسشنامه تنها 359 نفر از آن ها حاضر به پاسخگویی شدند که اطلاعات مورد نیاز از آن­ها استخراج گردید. مهم­ترین نتایج حاصل از آزمون رابطۀ بین متغیرهای تحقیق نشان داد که؛ شبکۀ مشارکت شهروندان بر احساس امنیت اجتماعی آن­ها تأثیر گذار است، بدین صورت که هرچه میزان مشارکت اجتماعی در سطح رسمی و غیر رسمی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان احساس امنیت نیز بیشتر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها