عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با هنجارمندی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر ملایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر اجتماعی وفرهنگی بر رفتار هنجارمند دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌ها شهرستان ملایر است که با مقایسه دو گروه هنجارمند و غیر هنجارمند به تبیین آن می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان‌های شهرستان ملایر است، که نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی سیستماتیک و در دو مرحله صورت گرفت از دانش آموزان هنجارمند و غیر هنجارمند نمونه گیری شد. روش پژوهش، علی- مقایسه است که دو گرو مورد بررسی قرار گرفتند، دانش آموزان هنجارمند و مقایسه آن با دانش آموزان غیر هنجارمند که اطلاعات با ابزار پرسشنامه و به صورت میدانی اطلاعات جمع‌آوری گردید. از نتایج بدست آمده مشخص شدکه باافزیش نظارت وکنترل والدین و انسجام بیشتر خانواده، پیوند عاطفی قوی بین والدین و فرزندان، تشویق به رعایت قانون در اطاعت ازهنجارهای جامعه در فرایند اجتماعی شدن و مشارکت فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، میزان هنجارمندی افزایش یافته در نتیجه فرد با هنجار‌های جامعه همنوا می‌گردد و با کاهش درروابط هرکدام از متغیر‌های فوق شاهد احتمال بروز رفتار‌های غیر هنجارمند خواهیم بود. 

کلیدواژه‌ها