بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مرتبط با گرایش دانشجویان به ارزش‌های انقلاب اسلامی (دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهر گیلان غرب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی

4 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ‏

چکیده

ارزش‌های انقلاب اسلامی به این دلیل که پاسخگوی سئوالات اساسی در بعد تکالیف جامعه‌ای است برای جوانان فراهم کننده پایه و پشتوانه فکری برای رفتار و اندیشه‌های اجتماعی محسوب می شود و امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل پیشِ ‌روی جوانان به شمار می‌رود که باید به آن پاسخ داده شود. با توجه به اهمیت بحث از گرایش به ارزش‌های انقلاب اسلامی، در این پژوهش به دنبال بررسی بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مرتبط با گرایش دانشجویان به ارزش‌های انقلاب اسلامی به عنوان هدف اصلی هستیم. روش تحقیق پژوهش حاضر میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهر گیلان غرب است که تعداد 320 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی واقع شدند. در جهت دسترسی به هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط بین مشارکت اجتماعی، دینداری، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سن، جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای مستقل و گرایش به ارزش‌های انقلاب اسلامی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرایش به ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان دانشجویان بیش از حد متوسط (x=3/59) است و بین متغیرهای  مشارکت اجتماعی، دینداری، سن، جنس و وضعیت تأهل و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به ارزش‌های انقلاب اسلامی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها