شناخت میزان گرایش جوانان به معنویت‌های نوظهور و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از این پژوهش برسی میزان گرایش دانشجویان به جنبش‌های نوین معنوی برای شناخت بهتر شرایط و چالش‌های موجود و نیز میزان تأثیرپذیری این متغیر از عوامل اجتماعی چون مصرف کالاهای فرهنگی، روابط اجتماعی، نحوه‌ هویت یابی و طبقه اجتماعی گروه مورد بررسی است. برای مبانی نظری از نظریات اندیشمندانی چون مارکس، کنت، دورکیم،  برگر و دیوی استفاده شده است. روش مطالعه پیمایش بوده و بعد از تعیین حجم نمونه پرسشنامه توسط 384 نفر از جمعیت مورد مطالعه توسط نمونه‌گیری تصادفی ساده تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون TوF انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل شده رابطه مصرف کالاهای فرهنگی، روابط اجتماعی و نحوه هویت یابی جوانان با گرایش آنها به معنویت‌های نوظهور مستقیم و معنی دار است. اما طبقه اجتماعی جوانان، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه معناداری با گرایش به معنویت‌های نوظهور ندارد.

کلیدواژه‌ها