نقش هوش‌های فرهنگی و عاطفی در بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه دکتری مدیریت آموزش عالی، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، کارشناس امور بین‌الملل مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن

چکیده

ارتباطات و تعاملات میان شخصیت‌های مختلف و افراد با فرهنگ­های متفاوت، با توجه به وجود تنوع فرهنگی در داخل کشور و لزوم فعالیت سازمان­ها در عرصه بین‌الملل برای دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد در عصری که از صفات مشخصه آن ارتباطات و جهانی­شدن است، یکی از مهمترین مسائل روز مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود، در همین راستا، تحقیق حاضر به بررسی نقش هوش­های فرهنگی و عاطفی بر بهبود عملکرد کارکنان در مرکز ملی مطالعات جهانی­شدن می­پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی. از نظر نوع داده­ها، کمی. از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی یا زمینه­یابی است. داده‌ها از 80 نفر کارکنان مرکز ملی مطالعات جهانی­شدن به صورت کل­شماری توسط پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست­آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش عاطفی و فرهنگی کارکنان با عملکردشان رابطه معناداری وجود دارد به­علاوه بین هوش عاطفی با هوش فرهنگی نیز رابطه معناداری دیده می‌شود. از آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد و توسط آزمون T تک نمونه‌ای مشخص شد که هوش فرهنگی و عاطفی کارکنان از سطح قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها