شکاف نسلی در بین دانش‌آموزان شهر اسدآباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد پژوهش‌اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (نویسنده مسئول)

چکیده

این پژوهش به بررسی تفاوت­های موجود میان دو نسل والدین و فرزندان می­پردازد و در تفسیر این تفاوت­ها از نظریه‎های تغییرات اجتماعی و نوسازی اجتماعی استفاده شده است، یافته­های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با روش پیمایش در میان 150 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اسدآباد بدست آمده است؛ نتایج تحقیق نشان از وجود شکاف نسلی دانش­آموزان با والدینشان دارد، به گونه­ای که بیشتر عوامل مورد بررسی دارای رابطه معناداری با میزان شکاف نسلی دانش آموزان با والدینشان دارد. به­طورکلی نتایج این بررسی نشان از وجود رابطه معناداری بین میزان تحصیلات والدین، ارتباط صمیمی با خانواده، ارتباط دوستان، تفاوت سنی مادران با میزان شکاف نسلی در بین دانش­آموزان داشت. در بررسی سایر عوامل مانند بعد خانوار و محل تولد والدین با میزان شکاف نسلی روابط معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها