بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و فردگرایی در بین جوانان 15 تا 29 سال یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده

مطالعه حاضر با عنایت به نقش قابل توجه جهانی­شدن و مؤلفه‌های آن در رشد فردگرایی درصدد است به بررسی رابطه بین جهانی­شدن و فردگرایی در بین جوانان 15 تا 29 سال شهر یزد بپردازد. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شده، 384 نفر از جوانان شهر یزد با استفاده از نموه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای و با کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین جنس با فردگرایی افقی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد درحالی‌که بین جنس و فردگرایی عمودی رابطه­ معناداری وجود ندارد. بین میزان تحصیلات و فردگرایی نیز رابطه­ای وجود ندارد. همچنین بین جهانی­شدن و ابعاد آن با فردگرایی عمودی رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد و فردگرایی افقی تنها با بعد جهانی­شدن فرهنگی رابطه مثبت و معنا­دار را نشان می‌دهد. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که بعد جهانی­شدن فرهنگی بیش از 17 درصد از واریانس فردگرایی عمودی را تبیین می‌کند. 

کلیدواژه‌ها