بررسی مقایسه‌ای نگرش معلمان مقطع دبیرستان و مدرسان حوزه علمیه مرد نسبت به مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مهمترین موضوع‌های قرن نوزدهم و بیستم که در دنیا رخ داده افزایش جمعیت با توجه به بالا رفتن سطح بهداشت جهان است. این افزایش امروزه در کشورهای توسعه یافته کنترل شده است، اما برای کشورهای در حال توسعه به عنوان مشکلی اساسی مطرح شده که پژوهش حاضر در پی بررسی مقایسه‌ای نگرش دو گروه مدرسان حوزه و دبیران مرد نسبت به برنامه­های تنظیم خانواده است. این مطالعه با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه و با نمونه 485 نفر، بر روی 325 نفر دبیر و 160 نفر مدرس حوزه مرد در شهر شیراز صورت گرفت. چهار چوب نظری مورد استفاده در این بررسی، ترکیبی از نظریه کنش اجتماعی پارسونز و نظریه مبادله است. بر اساس یافته­های این پژوهش بین شغل پاسخگویان و سه بعد نگرش رابطه وجود دارد که بیانگر تفاوت معنادار بین نگرش دو گروه مورد مطالعه نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده است. همچنین رابطه­ای معنا­دار بین میزان درآمد با ابعاد نگرش مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها