نقش رسانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان (مقایسه دو گروه مددجویان کانون اصلاح و تربیت و شهروندان غیرکانونی 13-18 ساله شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

5 .

چکیده

بزهکاری نوجوانان با پیامدهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی و غیره یکی از مسائل موجود در جامعه ماست. زیرا نوجوانان، آتیه سازان هر جامعه و پایه‌های اصلی خانواده در آینده هستند. بنابراین سلامت آنان از هر حیث موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود. با توجه به تأثیرات عمیق رسانه بر روی این قشر، مطالعه حاضر نیز نقش رسانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. با روش کمی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه مددجویان کانون اصلاح و تربیت شیراز و همچنین تعدادی از شهروندان غیرکانونی 13-18 سال شهر شیراز هستند. مددجویان، به تعداد 55 نفر کل شماری و شهروندان غیرکانونی نیز به همین تعداد به صورت نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج نشان داد که میان میزان تأثیرپذیری از شخصیت‌های منفی فیلم، استفاده تفریحی و سرگرمی از ماهواره، تماشای فیلم و سی‌دی و بزهکاری بر روی هردو گروه رابطه معناداری وجود دارد. میان استفاده از اینترنت و میزان ترجیح فیلم­های همراه با خشونت بزهکاری تنها درباره مددجویان رابطه، معنادار بوده و میان تماشای تلویزیون و استفاده علمی- خبری و بزهکاری در میان غیرکانونی‌ها رابطه معنادار وجود داشته است. میان میزان تماشای ماهواره و بزهکاری نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها