تحلیلی بر عوامل انسانی موثر بر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی بانک سپه استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد‌ دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآموزش الکترونیک

چکیده

هدف بررسی میزان تأثیر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بانک سپه است. روش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. همچنین حجم نمونه در این بخش از طریق جدول کوکران تعیین گردید. جامعه‌آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران بانک سپه استان فارس است. نمونه آماری پرسشنامه بین 249 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. یافته‌های پژوهش فرض اول،‌ چنین استنباط می‌شودکه میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از حد متوسط بوده است و می‌توان گفت: " سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی‌های بعد مالی تأثیر معناداری دارد. "فرض دوم چنین استنباط می‌شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار فرآیند داخلی بیشتر از حد متوسط بوده است و می‌توان گفت: "سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهره گیری از استراتژی‌های بعد فرآیند‌های داخلی تأثیرمعنی داری دارد" فرض سوم،‌ چنین استنباط می‌شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسط بوده است و می‌توان گفت: "بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهر ه گیری از استراتژی‌های بعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارد" فرض چهارم،‌ چنین استنباط می‌شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیشتر از حد متوسط بوده است و می‌توان گفت: "بررسی سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی‌های بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد".

کلیدواژه‌ها