بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانشجویان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 کار شناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر‌به منظوردستیابی به اطلاعاتی از‌میزان و‌چگونگی استفاده دانشجویان دانشگاه‌های شهر‌اصفهان ‌از ‌اینترنت انجام می‌شود. در ‌این‌ پژوهش ‌با ‌استفاده ‌از‌ فرمول‌کوکران‌، ‌تعداد ‌400‌ نفر‌ از‌ دانشجویان ‌دانشگاه‌های‌ شهر‌اصفهان‌، به روش نمونه‌گیری تصادفی بر اساس متغیرهای جنس و‌ مقطع تحصیلی و رشته‌تحصیلی ‌انتخاب ‌شده‌اند‌. ‌جمعیت مورد نظر ما در این پژوهش تمامی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های شهر اصفهان است. نتایج بدست‌آمده حاکی از این مطلب بود که استفاده روز‌افزون از اینترنت در دانشجویان به تدریج وابستگی‌هایی در آنان به وجود خواهد آورد. ضمناً بین جنس، مقطع‌تحصیلی و استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد در حالی که بین رشته‌تحصیلی و نوع نظر و استفاده از اینترنت رابطه‌ای وجود در نهایت نتیجه گرفته شد که میزان استفاده دانشجویان پسر از سایت‌های غیر‌اخلاقی‌، ‌همسریابی‌، ‌سیاسی‌، ‌بیش از دانشجویان دختر، ولی میزان استفاده دانشجویان دختر، از سایت‌های دوست‌یابی و سرگرمی بیش از دانشجویان پسر است.
 

کلیدواژه‌ها


1-     آتش پور، حمید، کاظمی، احسان، (1383) آسیب شناسی و روانشناسی اینترنت، چاپ اول، انتشارات محبان، اصفهان.
2-     اسلوین، جیمز، (1380)، اینترنت و جامعه، ترجمه:گیلوری، عباس و رادپاو، علی، نشر کتابداری، تهران.
3-     آزاد، اسداله، (1386)، اطلاعات و ارتباطات، نشر کتابدار، تهران.
4-     بنیامین صدر، نشریه همشهری20/8/85).
5-     پرنده، علی، (1380)، کاربرد اینترنت در پژوهش، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
6-    تایرودی زاده،‌ هاجر، (1385)، مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.
7-     تکنولوژی نوین انفورماتیک، (1376)، همه چیز در مورد اینترنت، چاپ اول، انتشارات بین المللی حافظ، تهران.
8-     روزنامه جام جم (1384)، 12 دی، فضای مجازی چیست.
9-    شکربیگی، عالیه، (1389) بانک مقالات ارتباطات اجتماعی- ابزارهای جامعه شناختی چگونگی برقراری ارتباطات انسانیhttp://www. vista. ir/?view=article&id=296244
10-  جونز، دنیس، (1381)، همه کار با اینترنت، موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران.
11-  جهانگیر، عیسی، (1387)، آسیب‌های روانشناختی اینترنت،، مجله ره‌آورد نور، شماره 7
12-  دویچوله خبرگزاری آلمان- (1388)، مقاله رواج همسر یابی در اینترنت http://hammihannews. com
13-  کازنو، ژان، (1381)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه: ساروخانی، باقر ومحسنی، منوچهر، چاپ هفتم، انتشارات اطلاعات، تهران.
14-  کویلی، پل، (1387)، نظریه‌های ارتباطات – مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه ای و فرهنگی.
15-  لیتل جان، استیفن (۱۳۸۴) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه:نوربخش، مرتضی، انتشارات جنگل، تهران.
16-  محسنی، منوچهر، (1380)، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، چاپ اول، انتشارات نشر دیدار، تهران.
17- مدیری، ناصر، نورپناه، شاکر، بنفشه. (1377)، اینترنت در ایران و جهان،، چاپ دوم، دانشگاه هرمزگان -‌هابرماس، یورگن. (1384)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه، محمدی، جمال، چاپ اول، نشرنی.
18-  وینگیت، فیلیپا، (1379)، به اینترنت خوش آمدید، ترجمه: پرنده، علی، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
19-  David, Holmes. (2005). technology and society, Communication theory , media and society. publications, London , Thousands oaks , Sage
20-  Horton B. Paul, chester L. Hunt, (1989). sociology, 5th printing London, Mc Graw- hill Book Company.
21-  Angell, Helena Mary (2005). What music videos teach at-risk adolescent girls: making a case for media literacy curriculum. A doctoral dissertation of Philosophy. University of Florida
22-  Kean. J (2004) Structural transformation of the public sphere , in The information society reader , Edited by Frank Webester, London and New York , Routledge
23-  Piette, J. , & Giroux, L. (2001). The theoretical foundations of media -education programs. In R. Kubey (Ed.) , Media literacy in the information age: Current Perspectives (pp. 89-134). New Brunswick, NJ: Transaction
24-  Holand , w. B. hawkins, M. (1972). technology of computer uses in instruction. in Levin. the emerging technology (new york:mcgrowhil,