مطالعه تطبیقی توانمدسازی نیروی انسانی کارکنان بانک‌ و کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

توانمندسازی فرایندی است که در سازمان در راستای تعالی نیروی انسانی اتفاق می‌افتند. بالا رفتن توانمندسازی در یک سازمان به بالا رفتن کارایی آن سازمان در مقایسه با سایر سازمان‌ها منجر می‌شود. در این پژوهش ابعاد توانمندسازی در دو سازمان آموزش و پروش و بانک به روش پیمایشی بررسی و تحلیل شده است. روش بررسی کمی بوده و حجم نمونه به صورت سهمیه‌ای در میان 260 نفر از کارکنان بانک و مدارس شهر اصفهان توزیع و جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش گویای این واقعیت آماری که میزان کل توانمندسازی در میان کارکنان بانک بالاتر از کارکنان آموزش و پرورش است. در یافته‌های توصیفی برای جمع 25 سوال ابعاد توانمندسازی میانگین به دست آمده برای معلمان 81/65 بوده است که از حد متوسط آن یعنی 75 پایین‌تر است و این در مقایسه با توانمندسازی مدیران و کارکنان بانک که 95/70 بوده است، بسیار پایین است. این بدان معنی است که میزان توانمندی کارکنان بانک هرچند کمتر از حد متوسط بوده، اما در مقایسه با کارکنان آموزش و پرورش دارای توانمندی بالاتر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


1-  آزاد مرز آبادی، اسفندیار؛ هوشمندجا، منیجه؛ پورخلیل، مجید؛ (1391)، "رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه"، مجله علوم رفتاری، دوره 6، شماره 2، صص 187-181.

2-  امامقلی زاده، سعید، برقعی، سید رضا، زارعی متین، حسن، (1388)، "بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان در تصمیم های سازمانی و توانمندسازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران"، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 7، شماره 19، صص 56-35.

3-  برومند، زهرا؛ مومنی، ماندان؛ نجات سنگدهی، سیدعلی (1390). ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان، مدیریت کسب و کار : بهار 1390 , دوره 2 , شماره 9 ; از صفحه 151 تا صفحه 158 .

4-  بیگی نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد؛ نجاری نژاد، حسن، (1389)، "تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی"، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، صص 102-79.

5-  پاک طینت، اقبال؛ فتحی زاده، علیرضا (1387). توانمندسازی کارکنان: ضرورت ها و راهکارها، پژوهشگر (مدیریت) : پاییز 1387 , دوره 5 , شماره 11 ; از صفحه 33 تا صفحه 47 .

6-   جعفری نیا، شمس الله؛ جعفری زاده، فروز؛ زارعی، الهام، (1390)، "مروری بر مدل های توانمندسازی کارکنان"، مجله تدبیر، شماره 237.

7-  دستگردی، کاظم؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ دستگردی، مهدی؛ دستگردی، سمیه؛ (1389), "ارتباط توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران"، مدیریت ورزشی، شماره 7، صص 134-111.

8-  دعائی، حبیب اله، مرتضوی، سعید، کوشا زاده، سید علی، (1389)،‌ "اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، سال دوم، شماره 3 و 4، صص 121-147.

9-  زارعی متین، حسن؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ صنعتی، زینب، (1386)، "بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان"، فصلنامه فرهنگ مدیریت.

10-         شفی، آرزو، (1385)، "رابطه توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

11-         صنعتی، زینب (1386)؛" بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان" ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه نهران ؛ پردیس قم.

12-         طبرسا، غلامعلی؛ آهنگر، نرگس (1387) . توانمندسازی کارکنان: محتوا، ماهیت، روش ها و کارکردها، چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) : زمستان 1387 , دوره 7 , شماره 29 ; از صفحه 51 تا صفحه 68 .

13-         عباس پور، عباس؛ خالوندی، فاطمه (1386). ویژگی های شغل و توانمندسازی روان شناختی کارکنان، روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) : زمستان 1386 , دوره 3 , شماره 10 ; از صفحه 29 تا صفحه 44 .

14-             عبداللهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، "1385)، "توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی"، تهران، نشر ویرایش.

15-             کینلا، دنیس. (1383). توانمندسازی منابع انسانی، ترجمه: مهدی ایران‌نژاد پاریزی و معصوم علی سلیمانیان، تهران: نشر مدیران.

16-         گرجی، محمدباقر (1389). ارزیابی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان، پژوهشگر (مدیریت): بهار 1389، دوره 7، شماره 17، از صفحه 38 تا صفحه 48 .

17-         متولی، حسینعلی (1388)، تجربیات موفق توانمندسازی منابع انسانی، سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، تهران، بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران، http://www.civilica.com/Paper-humanempowerment03-humanempowerment03_006.html

18-             محمدی، محمد، (1387)، "برنامه های توانمندسازی کارکنان"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 35 و 36.

19-         معمارزاده، غلامرضا؛ طاهرپور، حبیب الله؛ مرادی، محمدرضا، (1389)، "شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی"، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 73.

20-             مگ لوگان، پاتریشا، کریستو، نل، (1380)، "عصر مشارکت"، ترجمه مصطفی اسلامیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

21-         میرکمالی، سید محمد، حیات، علی اصغر، نوروزی، علی، جراحی، نازنین، (1389)، "بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران"، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور و رفتار، تربیت و اجتماع، دانشگاه شاهد، سال 16، شماره 39.

22-         نفری، ندا، امیدفر، غلامرضا، (1389)، "بررسی میزان تاثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان: بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی"، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 73.

23-  Avolio, B.G., Zho, W., Koh, W. and Bhatia, P., (2004), “Transformational Leadership and Organizational Commitment, Mediating Role of Psychological Empowerment and its Relationship to Trust in Immediate Managers”, Journal of Business Research, Vol. 60, No. 6, pp. 951-968.

24-  Connelly, C. E., & Kelloway, K. (2003). “Predictors of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures,”. Leadership & Organizational Development Journal, 24(5/6), pp. 294-301

25-  Fry, L.W., Vitucci, S. and Cedillo, M., (2005), “Spirtual Leadership and Army Transformation: Theory, Measurement and Stabilshing a Baseline”, The Leadership Quarterly, Vol. 16, pp. 835-862.

26-  Gupta, A., & Govindarajan, V. (2000). Knowledge flows within multinational corporation. Strategic Management Journal, 21(4), 473-496

27-  Malhotra, Y. (2001). Knowledge management for the new world of business. Syracuse, NY: Brint Institute. Management Review, 40(3), 195-208.

28-  Reily, Richard, R., Bentley, A. and Lynn, G.S., (2003), “Empowerment in New Product Development Teams: More is not Always Better”, How School of Technology Management, Vol. 9, No. 3, pp. 7-14.

29-  Ribiere, V.M. (2001). Assessing Knowledge management Initiative Successes as a Function of Organizational Culture. George Washington University. Bell & Howell Information and Learning Company.

30-  Sabherwal, R., Becerra-Fenandez, I. (2003). An empirical study of the effect of knowledge management processes at individual, group, and organizational levels. Decision Science, 34(2), 225-260.

31-  Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(Winter), 45-62.