بررسی برخی عوامل اجتماعی و سازمانی مؤثر در بیگانگی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی اصفهان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر اجتماعی و فرهنگی در بیگانگی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و در تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و از نظریات ملوین سیمن و پارسنز استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان (ستاد مرکزی ) می‌شود که از بین آن‌ها بر اساس فرمول کوکران 119 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که از اعتبار صوری برخوردار بود و پایایی پرسشنامه و شاخص‌های پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (767/0) تأیید شده است. نتایج نشان داد که میزان از خودبیگانگی کارکنان کمتر از حد متوسط (62/2 از 5) بود. نتایج تحقیق هم چنین نشان داد که از خودبیگانگی رابطه معنادار با سن، ارتقای شغلی، قانون و مقررات رسمی و ارایه خدمات رفاهی داشت، ولی بین جنسیت و بومی بودن یا نبودن کارکنان و ازخودبیگانگی رابطه معنادار دیده نشد. ضریب تعیین (R2)، نشان می دهد که متغیرهای مستقل به میزان 9/39 درصد از واریانس متغیر وابسته بیگانگی کارکنان را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها


1-     پاپنهایم، فرتیش. (1387)، از خودبیگانگی انسان مدرن، ترجمه مجید مددی، انتشارات آگه
2-     کوزر، لیوئیس. (1368)، اندیشه بزرگان جامعه شناسی – ترجمه محسن ثلاثی –چاپ یازدهم – تهران نشرنی
3-     مرتون، رابرت.ک. (1376)، مشکلات ونظریه جامعه شناس،انتشارات نوین.
4-     ولف، جاناتان. (1385 )، چرا امروز مارکس را باید خواند، ترجمه شهریار خواجیان، انتشارات آشیان.
5-     هاشم زاده ابوالفضل، علمی محمود. (1388)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و از خودبیگانگی اجتماعی در بین دبیران دبیرستان‌های شهر،پایان نامه، مطالعات جامعه شناسی تبریز.
6-     ابراهیم، زینگاهی،پریچهر(1369)، مفهوم از خود بیگانگی، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره دوم.
7-     ایمان محمد تقی،اثنی عشری فریده (1383)، بیگانگی سازمان و مدیریت، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره (3)
8-     توسلی، غلامعباس و قدیمی، مهدی(1380)، پدیده بیگانگی از کار در ساختار اداری ایران، پژوهش، علوم انسانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 20.
9-     شرفی، لیلا؛ مهداد، علی؛ فاضل، امین اله. (1392)، رابطه ویژگی‌های شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با از خودبیگانگی شغلی، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی 3
10-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1370)، نامه علوم اجتماعی، شماره2، 26، 73.
11-  Seeman , Melvin (1982 ) On the Meaningof alienation , UniversityofCalifornia , LosAngeles
12-  Simmel,George(1950).”metropolis and mental life”.from Kort Wolff.sociology of Georg Simmel.NEW YORK:FreePress.
13-  Walter, stephen paul (1986). Aleenation, power less ness , andn social isolation among correctional officers. Ph. University of Montana.