ارایه الگوی بررسی تاثیرات شبکه اجتماعی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف این مقاله ارایه مدلی به منظور بررسی اثرات شبکه اجتماعی کانون­های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان و نخبگان فرهنگی کانون‌های مساجد بوده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که قابلیت اعتبار آن 969/0 محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار آماری spss و لیزرل استفاده و روش‌های مدل معادلات ساختاری و آزمون تی استیودنت استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تاثیرات شبکه اجتماعی متوسط به بالاست؛ یعنی شبکه اجتماعی می­تواند باعث افزایش مدیریت دانش، پیامد‌های محیطی، پیامد‌های ذهنی، پیامد‌های عاطفی، پیامد‌های آموزشی محیط شبکه گردد.

کلیدواژه‌ها


1-     احمدی فرد، محترم. (1390). ارتباطات سازمانی. رویکرد سیستم ها. جزوه کلاسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2-     اعرابی، سید محمد. (۱۳۸۵). مبانی فلسفی روش تحقیق. جزوه کلاسی. دوره دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی.

3-     امیرکافی، مهدی. (1383). طراحی الگوهای جامعه‌شناسی انزوای اجتماعی در شهر تهران. پایان‌نامه‌ دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

4-     حجت، عیسی. (1381). حرفی از جنس زمان، نگاهی نوبه شیوه های آموزش معماری ایران. فصلنامه هنرهای زیبا 12: 50-56.

5-    دستغیب، سید حمیدرضا. (1385). زمینه عملکرد فرهنگی عبادی و نحوه  طراحی مساجد، چکیده کتاب‌ها و پایان نامه‌های مساجد. تهران: اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی کانونهای فرهنگی مساجد کشور.

6-     شریف‌پور، رضا. (1380). مسجد و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى.

7-     شریفی، حسن پاشا. (۱۳۸۱). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.

8-     شیرکوند، شهرام. (1389). اثر تغییر نگرش بر تغییر رفتار. قابل دسترسی در:www.hamshahrionline.ir { دسترسی در 30 مهر۱۳۹۰}.

9-    طحان، پروین. (1381). ارزیابی عملکرد سازمانهای غیر دولتی در مشارکت فرهنگی و چگونگی حذف موانع موجود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.

10-  فیوضات، ابراهیم. (1372). بررسی تحولات نظام استاد-شاگردی در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

11-  قاضی مرادی، حسن. (1386). کار و فراغت ایرانیان. تهران: انتشارات اختران.

12-  کواکس، میته. (1379). اطلاع رسانی و فرهنگ، به کوشش محمود نجاتی حسینی، تهران: خانه کتاب.

13-  گنجی، مهدی؛ گنجی، حمزه. (1390). زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد. تهران: انتشارات ساوالان.

14-  گی، روشه. (1389). تغییرات اجتماعی. ترجمه م وثوقی. ویرایش دوم. تهران: نشرنی.

15-  لیتل، جان استیفن. (1384). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه م. نور بخش، س ا،میر حسینی. تهران: انتشارات جنگل.

16- مددی، سهیلا. (1379). بررسی میزان تحقق اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیدگاه مربیان و اولیاء، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

17- منتظر، علی. (1389). تعریف «سلامت اجتماعی» هم‌چنان مبهم است. قابل دسترسی در:www.salamatiran.com {دسترسی در 11 آذر۱۳۹۰}

18-  نوک، دیوید؛ کاکلینسی، جمیز اچ. (1387). تحلیل شبکه. ترجمه م عظیمی هاشمی ، م اسکافی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

19- نیک کار، ملیحه؛ فرزین، فرزانه؛ احمدی لاری، رکن‌الدین. (1384). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شیراز نسبت به برنامه‌های فرهنگی و هنری و عوامل موثر بر شرکت آنها در اینگونه فعالیت‌ها، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.22(14).

20-  هانگر، دیوید؛ ویل، تامس. (1389). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه م اعرابی، ح رضوانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

21-  وینگر، کیت. (1389). مقدمه‌ای بر تغییر رفتار. قابل دسترسی در . http://forum.mui.ac.ir

22-  Barnett, William P. and Carroll, Glenn R. (1995) "Modeling Internal Organizational Change," in Hagan (ed.) Annual Review of Sociology, volume 21: 217-36.

23-  Becerra Fernandez, I.  Gonzalez, Avelino. and Sabherwal, Rajiv. (2004).  KnowledgeManagement,  first Edition, PrenticeHall.

24-  Bourdieu, Pierre. Wacquant, Loic. J.D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago, University of Chicago press.

25-  Crowel, Linda.f. (2004). Weak ties: a mechanism for helping women expand their social networks and increase their capital, the social science journal, 41.

26-  Davis Gerald. F, Marquis Christopher. (2005). Prospects for Organization Theory in the Early Twenty-First Century: Institutional Fields and Mechanisms. Organization Science 16(4), pp. 332–343.

27-  Friedkin Noah. (1993). Structural Bases of Interpersonal Influence in Groups: A Longitudinal Case Study. American Sociological Review, 58(6), 861-872

28-  Granovetter, Mark. (2005). The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives, 19-1: 33-50.

29-  Gulati, Ranjay. and Gargiulo Martin. (1999) Where do interorganizational networks come from?. American journal of sociology 104 (5),: 1439-1493.

30-  Jyrama Annuka and Ayvari Anne. (2005). Can the Knowledge-Creation Process Be Managed? A Case Study of anArtist Training Project, International Journal of Arts Management,7(2), pp. 4-14.

31-  Marsden, Peter V. and Noah E. Friedkin (1993), 'Network studies of social influence', Sociological Methods and Research, 22:127-151.

32-  Nelson Richard. (2006). Evolutionary social science and universal Darwinism. Journal of Evolutionary Economics, Springer. vol. 16(5), pages 491-510, December.

33-  Nevo Dorit Furneaux, Brent. and Yair, Wand . (2008). Towardsan evaluation framework for knowledge management systems, Information Technology and Management, 9(4), pp.233 – 249.

34-  Park, Y. and Kim, Sookyung. (2006), "Knowledge managementsystem for fourth generation R&D: KNOWVATION",Technovation, 26(5-6), pp. 595-602

35-  Podolny, Joel M. and. Page, Karen L. (1998) Network Forms of Organization. Annual Review of Sociology .2,1:57-76.

36-  Pollock, T. G., Whitbred, R.C. & Contractor, N. (2000). Social information processing and job characteristics: A simultaneous test of two theories with implications for job satisfaction. Human Communication Research, 26(2), 292-330.

37-  Powell, W. W., White, D. R., Koput, K. W. and Owen-Smith, J. (2005) Network Dynamics and Field Evolution: The Growth of Interorganizational Collaboration in the Life Sciences, American Journal of Sociology. 110:1132-1205.

38-  Robertson R. (2007). The sociological Interpretation of Religion. Oxford: Basil Blackwell.

39-  Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovation. New York: Free Press.

40-  Samuel Greengar. (2011). Smartphones, Social Nets Remake Knowledge Management. blogs.baselinemag.com

41-  Sapolsky Robert M. (2005). The influence of social hierarchy on primate health. Science 308:648-652.

42-  Valente, Thomas. W. (1995). Network Models of the Diffusion of Innovations. Cresskill, NJ: Hampton Press.