بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده و میزان رشد حرکتی کودکان 3-4ساله شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

تغییر و پیشرفت در رفتارهای حرکتی فرد در نتیجه تاثیر متقابل عوامل ارثی و محیطی حادث می‌شود. در این میان خانواده به عنوان یک عامل محیطی که علاوه بر اینکه تعیین کننده نژاد و قومیت کودک است می‌تواند با انتخاب شیوه‌های تربیتی و نوع سبک زندگی شرایط متفاوتی را برای رشد حرکتی کودکان فراهم کند. این تحقیق سعی کرده است به بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده ومیزان موفقیت کودکان در اجرای مهارت‌های درشت و ظریف بپردازد. برای دستیابی به هدف مذکور تعداد 245کودک از شهر اصفهان با روش نمونه گیری ترکیبی احتمالی – خوشه ایی- سیستماتیک انتخاب شدند و اطلاعات لازم از طریق آزمون رشد دنور 2 در دو حیطه مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ویژگی‌های والدین به دست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده و میزان موفقیت کودکان در مهارت‌های حرکتی ظریف و مهارت‌های حرکتی درشت بود. 

کلیدواژه‌ها


1-     آقا‌پور، مهدی و همکاران، (1385). بررسی فرا تحلیل تعادل رشد حرکتی و اجتماعی، نشریه حرکت،‌ دوره 27،‌ شماره 153.

2-    ایساکس، وی گریگوری پاینه و لاری دی، (1384). رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر، دکتر حسن خلجی، داریوش خواجوی، چاپ اول،‌ ناشر دانشگاه اراک.

3-    داوری، فرزانه، حسن خلجی، عباس بهرام، انوشیروان کاظم‌نژاد، ( 1387). تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی حیطه‌های حرکی درشت و ظریف آزمون غربالگری رشدی. دنورII در کودکان 6-3 ساله شهر اصفهان، فصلنامه علوم حرکتی و ورزشی، شماره 15.

4-     رفیع زاده، فرامرز. (1377). آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشارتهران.

5-     شبانی، محمد. (1382). رشد وتکامل حرکتی، ناشر بنیان علوم تهران.

6-     شجاعی، معصومه. (1385). رشد حرکتی، ناشر دانشگاه امام حسین، چاپ دوم.

7-     عسگری، حسین. (1385). بررسی تفاوت پایگاه اجتماعی والدین بر شیوه فرزند‌پروری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

8-    فرج‌زاده،‌ مژگان. (1380). بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده با گرایش‌های ارزش دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرکرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

9-     گالاهو، دیوید، جان لی ازمون. (‌1390). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی،‌ دکتر رسول حمایت و همکاران، نشر علم و حرکت، تهران.

10-  مالینا، رابرت؛ کلود بوچارد، نمو. (1381). بالیدگی و فعالیت‌بدنی، مترجمان دکتر عباس بهرام،‌ حسن خلجی.

11-  نیک گهر، عبدالحسین. (1387). مبانی جامعه شناسی. انتشارات توتیا.

12-  هی‌وود، کاتلین، (1378). رشد و تکامل حرکتی در طول عمر،‌ دکتر مهدی نمازی‌زاده،‌ محمدعلی اصلانخانی، چاپ دوم،‌ انتشارات سمت.

13-  Chowdhury SD, Wrotniak BH and Ghosht. (2010) Nutritional and socioeconomic factors in motor development of sandal children of the parulia district. Indium Early Human development, V 86 , Issue , Decenmber. 779- 784.

14-  Ferankenburg. W. K. Dodds. J. Archer. P. Shapiro. H & Bresnick. B (1992). The Denver II. A Major revision and restandardization of Denver Developmental screaming test. Pediatrics. (89), 91-97.

15-  HeinZ krombholz, (2006), Physical, performance in Relation to age, sex, social closes and spats activities in kindergarten and elementary sehaet, perceptual and motor skills journal, volume 102. Issue2. Pp 477-484.

16-  Lee. A. M (1980). Child reaing practices and motor performance of black and white children reaserch Quarterly for Eexercise and spat, 51, 494-500.

17-   saida. yx,Miyashita. M (1979). Development of mote skills in children. maniupulation of a pencil in young children aged. 2to oyenn.

18-   Wouter cooles. krinitine de Martelar. christiane samaey and caroline andries. Fundamental movement skill performance of preschool children in relation to family contex. sport science journal V 29. Issue 7 Mar 2011, 649-660.