عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و باعث رشد و شکوفایی و توسعه کشور می‌شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را همه اعضای تعاونی‌های تولیدی فعّال شهر یزد تشکیل می­دادند که 196 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای گردآوری داده­ها در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. اعتبار آن از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین تحصیلات، مشارکت، آموزش و سرمایه فرهنگی با موفقیت تعاونی‌های تولیدی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای مشارکت، تحصیلات، آموزش و سرمایه فرهنگی در مجموع توانستند 38 درصد از تغییرات موفقیت تعاونی‌های تولیدی را تبیین کنند. موفقیت تعاونی‌های تولیدی به عوامل متعددی وابسته است و بررسی آنها نیازمند اتخاذ رویکرد چندوجهی است.

کلیدواژه‌ها


1-     احمدپور، امیر؛ مختاری، ویدا؛ پورسعید، علیرضا. (1392) سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام، تعاون و کشاورزی، شماره 8، صص 27-44.

2-     اخترمحققی، مهدی (1385) جامعه­شناسی تعاون، تهران، نشرمولف.

3-     اگ­برن، نیم­کوف (1356) زمینه جامعه­شناسی، اقتباس امیرحسین آریان پور، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ دهم.

4-     امینی، امیرمظفر؛ رمضانی، مسعود (1385) ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 55، صص 67-90.

5-     امینی، امیرمظفر؛ صفری‌شالی، رضا (1381) ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیّت شرکت‌های تعاونی مرغداران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، صص 17-27.

6-     بوردیو، پیر (1381) نظریهکنش،دلایلعملی و انتخابعقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.

7-     تایپا، کلود (1379) درآمدی بر روان شناسی اجتماعی مجموع ضرورت­های جامعه‌شناسی روانی، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.

8-     سیدجوادین، سید رضا (1381) مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، تهران، نگاه، چاپ اول.

9-     شارع­پور، محمود؛ خوش­فر، غلامرضا (1381) رابطۀ سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان؛ مطالعه موردی شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص133-147.

10-  شویره، کیریستیان و فونتن، اولیویه (1385) واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.

11-  صفری، حسین؛ آریان­فر، خسرو؛ ابراهیمی، عباس (1388) عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی مصرف برتر، تعاون، شماره 212، صص 33-51.

12-  عباسی، محمد (1388) باور تعاون، تهران، موسسه توسعه روستایی ایران.

13-  فروهی، حمید؛ دهگاهی، حسین (1368) حقوق در قلمرو شرکتهای تعاونی، تهران، انتشارات نقش جهان، چاپ اول.

14-  کوزر، لوییس (1386) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

15-  کوزر، لوییس و روزنبرگ، برنارد (1378) نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، فرهنگ ارشاد، تهران، نی، چاپ اول.

16-  محسنی، علیرضا (1370) جزوه درسی «روان شناسی اجتماعی»، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

17-  مظفر امینی، امیر؛ اسماعیلی فلاح، مریم (1387) موفقیت شرکتهای تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه های مؤثر بر آن، علوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی،شماره 46، صص 273-288.

18-  معین، محمد (1385) فرهنگ فارسی جیبی، گردآوری عزیزالله علیزاده ، تهران، راه ‎رشد، چاپ سوم.

19-  هزارجریبی، جعفر (1389) بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌ها (مطالعه موردی تعاونی‌های استان قم)، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، شماره 2، صص 63-81.

 

20-  Agustin, J. R. (2001) Participation, cooperatives and performance: Analysis of Spanish manufacturing firms, Research in Labor Economics, 20: 83-103.

21-  Amodeo, N. P. (2001) be more cooperative to be more competitive. Journal Of Rural Cooperation. 29(2): 115-124

22-  Birchall, J. (1996) Neither public nor private: The cooperative third way, Journal of Cooperative Studies, 85: 68-75.

23-  Cecchini, S. and Ch. Scott (2003) Can information and communication technology applications contribute to poverty reduction? Lessons from rural India, Indian Economic Review, 38(2): 101-129.

24-  Devine-Eller,A. (2005) Rethinking Bourdieu on Race: a Critical Review of Cultural Capital and Habitués in the Sociology of Education Qualitative Literature, Rutgers University.

25-  Donna, R. & B. Chinhui (2001) The effects of women employment on demand for labor in rural areas, Indian Journal of Agricultural Economics, 56(1): 38-46.

26-  Garnevska, L., Guozhong, L., Shadbolt, N. M. (2011) Factors for Successful Development of Farmer cooperatives in Northwest China, International Food and Agribusiness Management Review, Volume 14, Issue 4, 2011, pp 69-84.

27-  ILO. (2004) A fair globalisation the role of the ILO, report of the director.

28-  Lawson, R. (2000) Cooperative and poor: A review from within thecooperative movement, International Labor Office, Geneva, Switzerland.

29-  Lorendahal. B. (1999) New Cooperative and Local Development: A Study of Six Cases in Jamtland Land, Sweden, Mid Sewedwn University, Department of Social Sciences, S-831 25, Sweden, pp 143-150.

30-  Mahazril, A., Hafizah, H.A., Zuraini, Yc. (2012) Factors Affecting Cooperatives’ Performance In Relation To Strategic Planning and Members’ Participation, International Congress on Interdisciplinary Business and Social Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 100 – 105.

31-  Mcphail M.G. (2003) Colorado data for cooperative extension decade planning, www.world bank. .org.poverty.wrppoverty.

32-  Pattiniemi, P. (1999) Labour cooperatives: A self-help solution to unemployment in Finland, World of Cooperative Enterprise, Plunkell Foundation, Oxford.

33-  Pinsky, B. (2001) Overview of poverty reduction strategies, www.world bank.org.poverty.wrppoverty.

34-  Warman, M. and T.L. Kennedy (1998) Agricutural marketing cooperatives, http:..www, American Cooperation .org.yb.

35-  Zakić, N., Vukotić, S., Laketa, M., Laketa, L. (2013) Agricultural Co-Operatives: Researching Members’ Perception of Important Issues Of Co-Operatives On The Example Of Serbia, The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1): 2013, Page: 290-297.

36-  www.irna.ir

37-  www.isna.ir

38-  -www.yazd.mcls.gov.ir