مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی بر روی یادگیری شناختی (مطالعه موردی: دانشجویان درس فیزیک مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش­الکترونیکی بر یادگیری­ شناختی (در سطوح مختلف) و مقایسه آن با آموزش سنتی در درس فیزیک یک دانشجویان دانشگاه کاشان است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیق، دو گروه با پیش­آزمون و پس­آزمون است. برای انجام این تحقیق نمونه­ای به حجم 61 نفر، برابر تعداد کل افراد جامعه انتخاب شد. برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان، آزمون پیشرفت­تحصیلی محقق ساخته با قابلیت اعتماد 81/0، در دو نوبت قبل و پس از آموزش اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که آموزش الکترونیکی در افزایش یادگیریِ شناختی موثر بود. همچنین نتایج نشان داد که آموزش الکترونیکی در افزایش یادگیری شناختی در سطح دانش، فهمیدن و کاربستن موثر بوده، اما این روش آموزشی در افزایش یادگیری شناختی در سطح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی تاثیری نداشت. 

کلیدواژه‌ها


1-    ابراهیم­آبادی، حسین (1387). مقایسه تاثیر دوروش آموزش از طریق شبکه وب وآموزش به روش سنتی بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. پایان­نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

2-     بهادرانی، مهناز (1385). اثربخشی سه شیوه تدریس مدلاین به دانشجویان پزشکی: آموزش آنلاین، حضوری و تلفیقی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، 2 (6) ، 143.

3-    بلوم، بی.اس.؛انگلهارت، ام.دی.؛فرست، ای.جی.؛هی، دبیلیو.اچ.؛ وکراتول، دی.آر. (1386). طبقه­بندی هدفهای پرورشی، کتاب اول حوزه شناختی. ترجمه علی اکبر سیف و خدیجه علی آبادی.

4-    تقی زاده، محمداحسان (1387). مقایسه آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی در پیش بینی تغییرات خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در سال تحصیلی ۸۷-۸۶. پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

5-    جوکار، عبدالرسول؛ خاصه، علی اکبر (1386). منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از نظامهای پشتیبانی در آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی، دوره­های آموزش الکترونیکی دانشگاه شیراز. فصلنامه علوم انسانی (گرایش آموزش عالی)، 1 (13)، 178.

6-     دلاور، علی (1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر رشد.

7-    زمان­پور، عنایت الله (1387). تعیین عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی: ارایه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

8-    زندی، ساسان؛ عابدی، داریوش (1383). آشنایی با آموزش الکترونیکی به عنوان فناوری جدید آموزشی و ادغام آن در برنامه‌های آموزش پزشکی. آموزش در علوم پزشکی ، 11، 61-70.

9-     سیف، علی اکبر (1386). روان شناسی پرورشی (آموزش ویادگیری). تهران: آگاه.

10- صفایی، فاطمه (1385). تاثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

11- فتحی، مریم (1383). بررسی الگوهای آموزش مجازی به منظور تهیه وتدوین الگوی مناسب. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

12- قائدی، بتول (1385). ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی رایانه گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم وصنعت ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

13-  Bassi, L. J., & Van Buren, M. E. (2008). The 2008 ASTD of the Industry Report. Training and Development , 1 (4) , 23–44.

14-  Daigle, R., & Doran, M. (2005). compare bloom’s cognitive levels on electronic learning and traditional learning students in university of Arizona. Journal of Information Systems Education , 9 (3) , 1-5.

15-  Farhadi, R. (2004). E-learning: New Paradigm in Information Age. journal of science and information technology (in Persian) , 21 (1) , 1-57.

16-  Hannay, M., & Newvine, T. (2006). Perceptions of distance learning: A comparision of online an traditional learning. Journal of Online Learning and Teaching , 2.

17-  Hay, A., Peltier, J. W., & Drago, W. (2008). Reflective learning in Bloom’s cognitive domain: A comparison of traditional and on-line MBA students. Strategic Change , 13 (4).

18-  ISP ) Internet Service Provider). (2004). Getting started with e-learning. at:http://webopedia.com/TERM/E/e_learning.html. [Des 2009].

19-  Judith, P. (2006). E-learning and learning styles: students' reactions to web-based Language and Style at Bla Judith, P. (2006). E-learning and learning styles: students' reactions to web-based Language and Style at Blackpoll and The Fylde College Language and Literature. Language and Literature , 15 (3) , 307-320.

20-  Khan, B. (2005). Manage e-learning: Design, delivery , implementation , and evaluation Hershey. information science Publishing, at: http://bookstoread.com/elearning. [Mar 2010].

21-  Lee, H. K. (2007). Determinants of success for application service provider: An empirical test in small businesses. International Journal of Human-Computer Studies , 65 (9) , 796-815.

22-  Lin, H.-F. (2007). Measuring Online Learning Systems Success: Applying the Updated DeLone and McLean Model. Cyberpsychology & Behavior , 10 (6) , 817-820.

23-  Mary Lisle, A. (2007). Assessing learning styles of adults with intellectual difficulties. Journal of Intellectual Disabilities , 11 (1) , 23-45.

24-  Maynard, J. (2006). Applying bloom’s taxonomy’s in web based-learning. at: http://www.send2press.com/newswire/2010-02-0216-003.shtml. [Jul 2010].

25-  Salpeter, J. (2004). Evaluation in computer based-learning by Bloom’s taxonomy. at: edt.ite.edu.sg/ite_conf/edu_tech/tc04et07.pdf. [Jul 2010].

26-  Shen, X., Tan, B., & Ziha, C. (2007). Compare of conventional education and e-learning in bloom’s cognitive domain levels:Journal of e-learning as educational objectives. 1 (7) , 121-132.

27-  Tham, C. M., & Werner, J. M. (2005). Designing and Evaluating E-Learning in Higher Education: A Review and Recommendations. Journal of Leadership & Organizational Studies , 11 (2) , 15-25.

28-  Tutunea, M., & Toader, v. (2009). Traditional Education vs. E-learning in the vision of Romanian business students. International JournalOUR Of Education and Information Technologies , 3 (1).

29-  Wagschal, P. H. (1998). Distance education comes to the academy: But are we asking the right questions? The Internet and Higher Education , 1, 125–129.