بررسی ساختار طبقات روستایی در استان فارس بعد از انقلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 .

چکیده

مقاله حاضر به بررسی ساختار طبقاتی روستایی در استان فارس بعد از انقلاب پرداخته است. برای این منظور تعداد 25 روستا در استان از طریق تحقیقات میدانی و پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص­های عینی برای بررسی طبقات و اقشار مختلف در نظر گرفته شد، لذا یافته­ها نشان داده که روستاهای این استان دارای طبقات عمده تولیدکنندگان­مستقل­روستایی، کارگران­ روستایی و زمین­داران روستایی هستند. طبقات سنتی در روستاهای این استان هنوز وجود دارد و طبقه سرمایه­داران روستایی بسیار کمرنگ است. چندپایگاهی در روستاهای این استان بسیار رواج دارد.

کلیدواژه‌ها


1-     اشرف، احمد (1361)، «دهقانان، زمین و انقلاب»، در مجموعه کتاب آگاه، مسایل ارضی و دهقانی ایران و خاورمیانه، تهران: آگاه.

2-     طالب، مهدی و موسی عنبری(1387)، جامعه شناسی روستایی، ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

3-     لهسائی‌زاده، عبدالعلی(1382)، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز: نوید، چاپ دوم.

4-     لهسائی زاده، عبدالعلی و عبدالنبی سلامی (1380)، تاریخ و فرهنگ مردم دوان، شیراز: نوید، چاپ دوم.

5-      Hooglund, Erik J., 1982, Land and Revolution in Iran, 1960-1980, Austin: University of Texas Press.

6-      Http://fa.wikipedia.org

7-      Http://www.asriran.com/