شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر مهاجرت نیروی کار به کانادا طی سال‌های 86 تا 91

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط افرادی که دارای شرایط اقدام برای مهاجرت از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند، انجام شده است و به همین دلیل اطلاعات استخراج شده از آن بسیار دقیق و صحیح است و این موضوع نقطه قوت و ویژگی این پژوهش است. بنابراین یافته‌های این پژوهش بر اساس تحلیل ثانویه اطلاعات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی است که مبنای تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و پس از ورود داده‌ها توسط نرم افزار SPSS، اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و همچنین تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین عامل مهاجرت افراد به کانادا، یافتن شغل و درآمد بیشتر بوده است و نیافتن و کمبود شغل مناسب در کنار مسایلی چون امنیت شغلی و محدودیت‌های اجتماعی از عوامل دافعه در ایران بوده است. 

کلیدواژه‌ها


1-     آزاد ارمکی، نقی .( 1376). نظریه جامعه شناسی، انتشارات اجتماع، تهران

2-     امانی، مهدی. (1354). لغت نامه جمعیت شناسی، انتشارات، دانشگاه اصفهان

3-     پولارد، اچ. (1371). روشهای تحلیلی جمعیت، انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.

4-     تودارو، مایکل. (1367). مهاجرت داخلی در کشورهای درحال توسعه، ترجمۀ مصطفی سرمدی و پروین رئیس فرد، مؤسسۀ کار وتأمین اجتماعی، تهران

5-     توسلی، غلام عباس. (1369). نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سمت.

6-     جعفری معطر، فریدون. (1387). مهاجرت نخبگان، نشر تهران، مؤسسه تحقیقات علوم انسانی

7-     حاج حسین، حسین. (1385). سیری در نظریه‌های مهاجرت، فصلنامه راهبد شماره 41 پاییز 1384

8-     خباز بهشتی، زهرا. (1380). مهاجرت؛ بررسی مشکلات مهاجران درجهان، تهران: آشیانه کتاب.

9-     خضری، محمد. (1380). دلایل و پیامدهای اقتصادی فرار مغزها، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 14.

10-  خلیلی، رضا. (1380). مهاجرت نخبگان، در عصر اطلاعات، بازاندیشی و فرصتها، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4.

11-  ریتزر، جورج. (1376). نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن تلاشی، انتشارات علی، تهران.

12-  زارع، بیژن. (1388). جمعیت شناسی اقتصادی، اجتماعی ایران، انتشارات سمت، تهران

13-  زنجانی، حبیب اله. (1376). مهاجرت، انتشارات سمت، تهران.

14-  زنجانی، حبیب اله. (1380). تحلیل جمعیت شناختی، انتشارات سمت، تهران

15-  ساروخانی، باقر. (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی چاپ دوم، تهران، کیهان

16-  ساقیان، مرضیه، (1377) کانادا، تهران، وزارت امور خارجه

17-  شیخی، محمد تقی. (1369). جامعه شناسی جهان سوم، انتشارات اشراقی، تهران

18-  شیخی، محمد تقی. (1369). جامعه شناسی جهان، انتشارات سمت، تهران

19-  علی آبادی، علی. (1380). مزار مغزها در عصرجهانی شدن، انتشارات اطلاعات، تهران

20-  فیض اربابی، اسماعیل و گودرزی، محسن. (1370). بررسی اجمالی متخصصان ایرانی خارج از کشور، معاونت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه

21- کاستلز، استفان؛ دیوید سون، آلیسر. (1382). شهروندی مهاجرت، جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه: فرامز تقی لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

22-  گیدنز، آنتونی. (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی.

23-  گیدنز، آنتونی. (1383). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری تهران نشر نی

24-  لوکاس، دیوید؛ پاول، میر. (1384).، در آمدی برمطالعات جمعیتی، مترجم: حسین محمودیان، انتشارات دانشگاه تهران.

25-  لهسایی زاده، عبدالعلی. (1366). نظریات مهاجرت، انتشارات نوید، شیراز.

26-  مجتهد زاده، پیروز. (1380). فرارمغزها، چیستی، چرایی و چگونگی، فصلنامه مطالعات راهبری، شماره 14.

27-  مشایخی، علی نقی. (1384). استفاده از سرمایه‌های مهاجر، نشر منابع انسانی، شماره اول

28- نیکو لیناکس، ماریوس. (1380). یادداشت‌های در جهت ارایه یک نظریه عمومی مهاجرت در سرمایه داری مأخذ ترجمه: عبدالعلی لهسایی زاده، نظریات مهاجرت)‌ شیراز

29-  وحیدی، پریدخت. (1364). مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، ناشر سازمان برنامه و بودجه، تهران.

30-  ویکسن، جان. (1385). جمعیت: مقدمه‌ای برمفاهیم موضوعات، مترجم: الهه میرزایی، موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی، تهران.