تحلیلی بر اثرگذاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم در گسترش ارزش‌های مدرن بین دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران.

2 استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، ایران.

چکیده

 از آنجایی که ترویج و گسترش فرهنگ­های متعالی و ارزش­های مدرن یکی از مؤلفه­های اساسی در زمینه­سازی برای رسیدن به توسعه همه­جانبه در کشورها محسوب می­شود، لذا نقش دانشگاه در گسترش اینگونه ارزش­ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. از سوی دیگر شناخت اقشار مختلف اجتماعی که وارد دانشگاه می­شوند و نقشی که دانشگاه بر روی دانشجویان و فارغ التحصیلان می­گذارد؛ از پیش شرط­های اساسی در توسعه منابع انسانی جوامع محسوب می­گردد. در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و انجام عملیات وسیع پیمایشی و میدانی تلاش است اثرات دانشگاه آزاد اسلامی جهرم را در گسترش ارزش­های مدرن بین دانشجویان مورد بررسی و سنجش قرار دهد. جامعه آماری را تمامی دانشجویان کارشناسی در حال تحصیل تشکیل می­دهند، که از بین آنها 120 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. نتایج حاکی از تأثیرگذاری مثبت و با سطح معناداری 05/0تحصیل و آموزش در دانشگاه، بر میزان گرایش به ارزش­های استدلال­گرایی، فردگرایی، برابری طلبی و پیشرفت گرایی در بین دانشجویان است. همچنین تحصیل در دانشگاه تأثیر چندانی بر ترویج ارزش­های مدرنی همچون انسان­گرایی و افسون زدایی در بین دانشجویان نداشته است. بنابراین آرمان­ها و ارزش­هایی که بیشتر مورد تأیید جامعه و خانواده­ها هستند؛ به دلیل نهادینه شدن اینگونه اصول در اذهان دانشجویان بیشتر از دیگر ارزش­ها که فقط توسط محیط­های دانشگاهی ترویج می­شوند، مورد قبول و پذیرش دانشجویان واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


1-    آهنچیان، محمدرضا. (1382). آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن، انتشارات طهوری، چاپ اول، تهران.

2-     ازکیا، مصطفی و علی غفاری. (1387). جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران.

3-     اباذری، یوسف. (1387). خرد جامعه شناسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران.

4-    بوردو، ژرژ. (1378).آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، تهران.

5-    بشیریه، حسین. (1384). گذار به دموکراسی، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، تهران.

6-     توسلی، غلامعباس. (1383). مبانی جامعه شناسی، انشارات سمت، چاپ سوم، تهران.

7-     چلبی، مسعود. (1375). «جامعه­شناسی نظم»، نشرنی، چاپ اول، تهران.

8-    حبیبی، سید محسن. (1383).مدرنیسم، شهر، دانشگاه (کدامین پژواک مدرنیته)، مجله گفتگو، شماره 1254 .

9-  رئوفی، محمود. (1374).دانشگاه‌ها و توسعه فرهنگی، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 2 (شماره مسلسل 10)، سال سوم.

10-رفیع پور، فرامرز. (1387).آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار، تهران.

11-راسخ، شاپور. (1350).تعلیم و تربیت در جهان امروز، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران.

12-سیف زاده، حسین. (1375).نوسازی و دگرگونی سیاسی، نشر قومس، چاپ سوم، تهران.

13-سنبلی، حسین؛ فخرایی، علیرضا. (1378).رابطه بین دانشگاه و نظام ارزش‌های اجتماعی، در مجموعه مقالات دانشگاه – جامعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران.

14-ساروخانی، باقر. (1370).مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، تهران.

15-سعیدی، پرویز. (1385).جایگاه و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در امور فرهنگی و اجتماعی زنان تحصیل کرده، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول.

16-شریتعمداری، علی. (1362).جامعه و تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران.

17-شارع پور محمود. (1383).جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات سمت، تهران.

18-صدیق اورعی، غلامرضا. (1378). دانشگاه و ارزش‌های اجتماعی، در مجموعه مقالات دانشگاه – جامعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران.

19-علاقه بند، علی. (1374).جامعه شناسی آموزش و پرورش، نشر حیدری، تهران.

20-  قرائی، مقدم، امان اله. (1373). جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات فروردین، چاپ اول، تهران.

21-  گلشن فومنی، محمد رسول. (1380). جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات دوران، چاپ اول، تهران.

22-موریش، ایور. (1373). جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سرمد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

23-گتزلز، جی. دبلیو و دیگران. (1375). روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش، ترجمه یوسف کریمی، نشر ویرایش، چاپ اول، تهران.

24-محسنی، منوچهر. (1378).دانشگاه در بستر رشد تاریخی از نظر ساختار و نقش‌ها، در مجموعه مقالات دانشگاه – جامعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران.

25-  نقدی، اسداله و اسماعیل بلالی. (1389). مسأله اجتماعی خاموش و نامرئی: کاهش شانس ازدواج برای دختران روستایی (با تأکید بر یافته‌هایی از نقاط روستایی همدان)، نشریه توسعه روستایی، دوره دوم، شماره 2، تهران، صص 94- 77.

26-  واترز، مالکوم. (1381). جامعه سنتی و جامعه مدرن، مدرنیته؛ مفاهیم انتقادی، ترجمه: منصور انصاری، انتشارات نقش جهان، چاپ اول، تهران.

27-  Borggta, Edgaar & Marriell (1992). Encylopedia of sociology, New York: Macmillan Publishing Company.

28-  Brown, P. et al (1997)" Higher Education and Employment in a post Industrial Society" in Gubbay, J. et al. Sociology. Oxford: Blackwell.

29-  Cabal, A.B (1993) the University as an Institution Today, Paris: UNESCO.

30-  Halsey, A.H. (1960) .The Changing Functions of Universities The Harvard Educational Review, 30, 118-127.

31-  Minot, J. (1991). Histoire des universities francaises Paris: P. U. F.

32-  Lenski, G. (1970). Human Societies. New York: McGraw-Hill.

33-  Minot, J. (1991). Histoire des universities francaises Paris: P.U.F.

34-  Rokeach, Milton (1968). Beliefs, Attitudes and values, Jossey bass Publishers.

35-  Ramsden, p (1996). Learning to teach in higher education. London: Routlege.