پیش‌بینی گرایش به سیگار براساس شیوه‌های فرزندپروری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

2 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی گرایش به سیگار در دانشجویان با توجه به شیوه‌های فرزندپروری است. جامعه مورد بررسی همه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر هستند که تعداد۳۵۷ نفر بصورت نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامه نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور سال (2000)، پرسشنامه فرزند پروری بامریند (1972) استفاده شد. که با استفاده از روش آماری رگرسیون گام به گام نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین گرایش به سیگار وشیوه‌های فرزندپروری رابطه وجود دارد (05/0>p).

کلیدواژه‌ها