ارزیابی ارتباط مدیریت دانش با مصرف کالاهای فرهنگی در میان کتابداران دانشگاهی ‌شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، صنعتی و علوم پزشکی اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ‏

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه بین مدیریت دانش و مصرف کالاهای فرهنگی در میان کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) از خانواده تحقیقات کاربردی و به شیوه همبستگی در سال 1392 انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، 155 نفر شامل کتابداران سه دانشگاه بزرگ شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) است که به کمک جدول حجم نمونه مورگان و بر اساس روش نمونه‏گیری سهمیه‌ای و تصادفی تعداد 105 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‏نامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های به‏دست آمده از پرسش‏نامه نیز از نرم افزارهای آماری SPSS 19 و Amos Graphics برای تجزیه و تحلیل‌های مدل‏سازی و معادلات ساختاری استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج گویای وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اصلی پژوهش در دو بعد بررسی رابطه دو متغیره و در بعد مدل‏سازی معادله ساختاری هستند. به‏نحوی که هر دو ضریب به‏دست آمده مثبت و معنادار است. به‏عبارت بهتر میزان مدیریت دانش افراد تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی آنان دارد. 

کلیدواژه‌ها