بررسی رابطه بین الگوی رهبری تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین الگوی رهبری تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان بود. روش پژوهش توصیفی نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان در سال 1394 که تعداد آنها 136 نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجیس و مورگان (1970) برابر با 101 نفر حاصل شد. جهت انتخاب کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 15 سوالی رهبری تبادلی باس(1985) (MLQ)، و پرسشنامه 24 سوالی تعهد سازمانی می یر و آلن (1990) بود. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله r مشاهده شده در سطح 05/0  همبستگی مثبت و معناداری را بین الگوی رهبری تبادلی با ابعاد تعهد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان نشان داد. تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات کارکنان در خصوص الگوی رهبری تبادلی در شرکت عمران بر اساس سابقه کار نشان داد. 

کلیدواژه‌ها