بررسی رابطه بین اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در کارکنان دانشگاه مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تأثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد. شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه آن در بهبود فعالیتهای سازمانی نقش مهمی ایفا می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهند، که مجموعاً 544 پرسنل هستند، که تعداد 253 نفر بعد از اجرای پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری گریگوری سی، پتی (1990) و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از مدل تلفیقی اورگان و ریان (1995) و پودساکف و مک کوزنی (2006) است. آلفای کرونباخ پرسشنامه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 75/0 و 80/0 بدست آمده است. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین بین اخلاق کاری و رفتار‌های کمکی، جوانمردی، وفاداری، شرافت شهروندی، خود رشدی، اطاعت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها