بررسی نقش کانال ماهواره‌ای فارسی زبان در افزایش گرایش دانشجویان دختر به مدهای آرایش و زیبایی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر آن است اولاً ببیند وضعیت گرایش دانشجویان به ماهواره‌ها و پدیده آرایش و زیبایی چگونه است و دوم آن که این وضعیت تا چه میزان تحت تاثیر برنامه‌های کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان شکل گرفته است؟ به تعبیر دیگر کانال‌های ماهواره ای فارسی زبان چه تأثیری در گرایش دانشجویان به مد، آرایش و زیبایی داشته‌اند؟ برخی اهداف دیگر عبارت است از: بررسی نقش نوع و شیوه استفاده از کانال ماهواره ای فارسی زبان و نقش آن در افزایش گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی و نیز نقش برنامه‌های مد و لباس، شعر، آواز، مسابقات و نیز نقش برنامه‌های تبلیغاتی – پیام‌های بازرگانی کانال ماهواره‌ای فارسی زبان در افزایش گرایش دانشجویان به آرایش و زیبایی. اگر چه که برخی از نظریه پردازان (مانند وبلن) به طور مشخص به مبحث تاثیرات رسانه‌ای اشاره نکرده‌اند و در مقابل برخی دیگر (بودریار، گیدنز، فمینست‌ها و مکتب فرانکفورت) به شدت بر آن تاکید داشته‌اند. چارچوب نظری این تحقیق تلفیقی از این نظریه‌ها و نظریه پردازان است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایش بود، روش گردآوری داده‌ها، میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر از دانشجوهای دختر دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران است. شدند. با مشورت از ده تن از اساتید و کارشناسان فن، روایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان اعتبار گویه‌های پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفت. ضریب آلفای کل میزان 79/0 به دست آمد.یافته‌ها نشان از برخی تفاوت‌های معنادری میان متغیرهای جمعیت شناختی (یعنی میزان سن، میزان تحصیلات والدین، شغل، در آمد ماهانه و تحصیلات آزمودنی‌ها) با میزان استفاده، نوع استفاده، شیوه استفاده از برنامه‌های مختلف ماهواره‌هاست. یافته دوم، حاکی است: بین تماشای برنامه‌های تبلیغاتی-پیام‌های بازرگانی کانال ماهواره‌ای فارسی و گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی با شغل آزمودنی رابطه معنی دار وجود دارد . یافته سوم نشان داد که بین برنامه‌های کانال ماهواره‌ای فارسی زبان مرتبط با مد و لباس، شعر، آواز و مسابقات و گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی و هیچ یک از متغیر‌ها تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق به طور کلی نشان داد که کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در میان عوامل گوناگون اجنماعی و ارتباطی، پدیده‌ای اثرگذار بر دختران دانشجو در گرایش به انواع مدها، و زیبایی‌هاست.

کلیدواژه‌ها