بررسی رابطه عوامل آسیب‌شناختی منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با استفاده از مدل EFQM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا تهران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه عوامل آسیب ‌شناختی منابع‌انسانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با استفاده از مدل EFQM است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است، که شامل 1850 نفر بودند و از میان آنان180 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t استیودنت مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی آنان تأیید شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که امتیاز هر کدام از معیارها بدین صورت است، رهبری 8/62%، خط‌مشی و استراتژی 62%، کارکنان 6/58%، منابع و شرکا 61%، فرآیند 63%، نتایج مشتری 6/60%، نتایج کارکنان 5/56%، نتایج جامعه 60% و نتایج کلیدی عملکرد 9/60%. در پایان پیاده‌سازی و رعایت استانداردهای مدل EFQM در جهت بهبود معیارهای توانمند‌ساز و نتایج پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها