بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور شهر آبدانان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایلام

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دختردانشگاه پیام نور آبدانان پرداخته ­است. پس از مرور مطالعات انجام شده، بر اساس نظریه‌ای مبتنی بر آرای گیدنز چهار فرضیه ارایه شد. این پژوهش با روش پیمایشی از نمونه‌ای با حجم 251 نفر از جمعیت 719 نفری دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر آبدانان جمع‌آوری شده است. روش نمونه گیری مطالعه مزبور تصادفی طبقه ای بوده است.یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین اعتقادات دینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، احساس تعلق به خانواده وهویت اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد و همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای مستقل پژوهش در مجموع 53 درصدازتغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین می­کنند. 

کلیدواژه‌ها