بررسی رابطه عوامل جامعه‌شناختی با تمایل به مهاجرت در شهرستان مسجد سلیمان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان مسجد سلیمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

مهاجرت یکی از پدیده‌های مهم جمعیتی است که امروزه،به خصوص در کشورهای جهان سوم مورد توجه است. افزایش سریع جمعیت شهرها،نبود امکانات شهری متناسب، ایجاد محله‌های حاشیه نشینی،فقر و کمبود بهداشت گریبانگیر اکثرکشورهای جهان سوم است. هدف از مطالعه حاضربررسی رابطه عوامل جامعه شناختی تمایل به مهاجرت در شهرستان مسجدسلیمان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان مسجدسلیمان) است. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مهاجران به شهرستان مسجدسلیمان بوده است. و تعداد 150 پرسشنامه محقق ساخته بین پاسخگویان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از جداول فراوانی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی، ارتباطات اجتماعی افراد، امنیت اجتماعی، امکانات بهداشتی – تفریحی و مهاجرت از روستا به شهرستان مسجدسلیمان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که متغیرپایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد بیشترین تأثیر را در مهاجرت داشته است. در مجموع متغیرهای مستقل توانسته اند، 09/51 درصد تغییرات متغیر مهاجرت را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها