نقش حمایت اجتماعی در فرایند اکتساب خبرگی ورزشکاران سطوح ملی و بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت خانواده، مربی و دوستان در رسیدن به خبرگی ورزشکاران سطوح ملی و بین‌المللی بوده است. بدین منظور 119 ورزشکار مدال‌آور در سطح ملی و بین‌المللی از رشته های مختلف ورزشی به صورت در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه تاریخچۀتکاملی ورزشکاران هوپ­وود (2013)، میزان حمایت عاطفی و مالی و همینطورمیزان حمایت مربی بالاتر ازسطح متوسط ارزیابی شد. اما میزان حمایت خواهر و برادر و همینطور حمایت دوستان در سطح متوسط بود. یافته­هایاین مطالعه مهر تأییدی بر نقش مهم حمایت والدین و مربی در فرآیند اکتساب خبرگی در ورزش است.

کلیدواژه‌ها