بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان (نمونه مورد مطالعه دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر دهاقان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی واحد دهاقان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی ارتباط دینداری و سلامت اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستان‌های دهاقان است، یک پژوهش میدانی با تکنیک پیمایش است و برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانش اموزان دبیرستان‌های شهر دهاقان است که تعداد 367 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. در این پژوهش بر اساس نظریه‌های گلاک و استارک و کییز به بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری یعنی دینداری اعتقادی، پیامدی، مناسکی، تجربی و عاطفی با سلامت اجتماعی دانش آموزان پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از ارتباط بین تمامی ابعاد دینداری و سلامت اجتماعی دانش آموزان است. در این میان قویترین متغیر بعد مناسکی (42/0) و ضعیف ترین متغیر بعد پیامدی (18/0) است. 

کلیدواژه‌ها