مهارت‌های اجتماعی مدیریت بازاریابی بر دستیابی به موفقیت در بازاریابی بین‌الملل؛ شرکت‌های پخش محصولات لبنیات در استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیروان، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر قابلیتها و عملکرد فعلی بازاریابی بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی ( شرکت های پخش محصولات لبنیات در استان خراسان شمالی) می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و فعالان بازارهای بین المللی شرکت های پخش محصولات لبنیات در استان خراسان شمالی بودند که 200 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری بصورت در دسترس می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون و نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیتهای بازاریابی تأثیر آماری مثبت و معنی داری بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین‌المللی شرکت های پخش محصولات لبنیات در استان خراسان شمالی داشته است. همچنین عملکرد فعلی بازاریابی بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین‌المللی شرکت های پخش محصولات لبنیات در استان خراسان شمالی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها