بررسی مقایسه‌ای زنان و مردان جوان شهرستان نهاوند در ارتباط با میزان و ابعاد(عینی- ذهنی) طرد اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

طرد اجتماعی به عنوان موضوعی که با توجه به عمر کوتاهش بسیار مورد توجه سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان رفاه اجتماعی قرار گرفته، رویکرد جدید حوزه سیاست اجتماعی است که به مسأله فقر و نابرابری توجه دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای میزان و ابعاد (عینی- ذهنی) طرد اجتماعی، بین زنان و مردان 29-15سال شهری و روستایی شهرستان نهاوند می­پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد نظر به تناسب جمعیت شامل جوانان شهری و روستایی است که برای سطح شهر و روستا به ترتیب از نمونه‌گیری طبقه­ای متناسب و نمونه­گیری خوشه­ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین میزان و ابعاد( عینی و ذهنی) طرد و جنسیت رابطه وجود دارد. به نحوی که به طور کلی در شهر و روستا زنان نسبت به مردان از طرد بیشتری رنج می‌برند و از نظر ابعاد طرد نیز یافته‌ها نشان می‌دهند که زنان طرد عینی و مردان طرد ذهنی بیشتری را تجربه کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها