تحلیل میزان فشار والدین در فرآیند اکتساب خبرگی ورزشکاران زن دو و میدانی ایران بر مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان فشار والدین بر فرزندان در فرایند اکتساب خبرگی ورزشکاران دو و میدانی ایران بر مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی بود. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 42 نفر از ورزشکاران زن خبره دو و میدانی ایران بود که به­طور هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. برای اندازه­گیری داده­ها از پرسشنامه تاریخچه تکاملی ورزشکاران هوپ وود (2013) استفاده شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل استنباطی برآوردهای خودگردان با 95 درصد اطمینان تحلیل گردید. نتایج نشان داد که 2/76 درصد از ورزشکاران در رده سنی 6-12 سال هیچگونه تمرین دوومیدانی نداشتند. با توجه به برآورد خودگردان با 95 درصد اطمینان می­توان گفت میانگین میزان فشار والدین بر ورزشکاران در رده­های سنی13-15 سال و 16 سال به بالا به میزان کم بوده­است. این یافته­ها می­تواند به مسئولین برای برنامه­ریزی­های آموزشی و به والدین برای قراردادن فرزندانشان در مسیر بهتر ورزشی و رسیدن به خبرگی راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


1-    احدی ح، محسنی ن چ. (1378). روانشناسی رشد. تهران: چاپ و نشر بنیاد.

2-    ارباب، بهناز، واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم، بادامی، رخساره، (1394)، رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور. فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم،(سیزده پیاپی)، شماره 10،پاییز و زمستان 94.

3-    پارسامهر م، (1390). بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت مستمردر فعالیتهای ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی، دانشگاه یزد، پژوهش نامه علوم ورزشی، شماره 13 ص 106- 93.

4-     پیرمحمدی، مهدی، (1391)، نقش والدین در استعداد یابی ورزشی.همایش ملی استعداد یابی ورزشی.

5-     جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب؛ (1384). فرهنگ علوم اجتماعی، جمعی از مترجمین، تهران، مازیار، ، چاپ دوم، ص835..

6-     نیری، مجید، (1392)، استعدا یابی تکواندو، مرکز آموزشی علمی کاربردی تکواندو، پاییز 92.

7-      Anderson JC, Funk JB, Elliott R, & Smith P. (2003). Parental support and pressure and children’s extracurricular activities: Relationships with amount of involvement and affective experience of participation. Applied Developmental Psychology, 24, 241-257.

8-      Bandura A. (1969). Social learning theory of indemnificatory processes: In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research. 213-262.

9-      Bloom, B.S. (Ed.). (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine.

10-  Brustad RJ. (1988). Affective outcomes in competitive youth sport: the influence of intrapersonal and socialization factors. J Sport exercises psyche. 10:307–32.

11-  Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive junior tennis players: I. A quantitative psychological assessment. The Sport Psychologist, 10, 322-340.

12-  Gould D, Lauer L, Rolo C, Jannes C, & Pennisi N. (2006). Understanding the role parents play in tennis success: a national survey of junior tennis coaches. Br J Sports, 40(7), 632–636.

13-  Greendorfer SL, Lewko JH. And Rosengren KS. (1996). Family and gender-based influences in sport socialization of children and adolescents. A Bio psychosocial Perspective, 89-112.

14-  Hellstedt JC. (1990). Early adolescent perceptions of parental pressure in the sport environment. Journal of Sport Behavior, 13(3), 135-144.

15-   Hellstedt, J.C. (1995). Invisible players: A family system model. In S.M. Murphy, Sport Psychology Interventions (pp.117-146). Champaign, IL: Human Kinetics.

16-  Hetherington, E.Mavis & D.park, Child development, Mc Graw Hill, U.S.A. 1989.

17-  Hoyle R. H, & Leff SS. (1997, spring). The role of parental involvement in youth sport participation and performance. Adolescence, 32 (125), 233-243.

18-  Kerr, B, 2009, Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent; SAGE publications.

19-  Lee M. (1993). In M. Lee (Ed.), Coaching children in sport. Principles and practice. 91-105.

20-  Lee M J, & MacLean S. (1997). Sources of parental pressure among age group swimmers. European Journal of Physical Education, 2, 167-177.

21-  Leff SS, & Hoyle R H. (1995). Young athletes' perceptions of parental support and pressure.Journal of Youth and Adolescence. 24(2), 187-203.

22-   McElroy, M.A., & Kirkendall, D.R. (1980). Significant others and professionalized sport attitudes. The Research Quarterly for Exercise and Sport, 51, 645-653.

23-  Melissa Jayne Hopwood. (2013). The Developmental History of Athletes Questionnaire Towards a comprehensive understanding of the development of sport expertise. Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy August 2013.

24-  Naderian J M., (2012). Principles of Sociology in Sports. The Bamdad Ketab publishing. [persion] 133.

25-  O’Dell I, & Tietjen LL. (1997). Kids, parents, coaches and recreation activities. Parks and Recreation, 32, 70-77.

26-  parsamehr M, Eskandarifard A, Niknezhad M, Ghorbanzade zaferani GH.(2012).Investigation of motivations related to participation in physical education course among students (on the basis of competence theory). Journal of sport management and behavior movement 9 (17), 105-116. [ persion]

27-  Rodis G. (2013). Swedish swimmers and parental involvement. Idrottsforum.org. 11–26.

28-  Rowley S. (1986). The role of the parent in youth sport. In G. Gleeson (Ed). The growing child in competitive sport. London: Hodder and Stoughton, 92-97.

29-  Scanlan, T.K. & Lewthwaite, R. (1985). Social psychological aspects of competition for male youth sport participants: III. Determinants of personal performance expectancies. Journal of Sport Psychology, 7, 389-399.

30-  Scanlan, T. K., & Lewthwaite, R. (1986). Social psychological aspects of competition for male youth sport participants: IV. Predictors of enjoyment. Journal of Sport Psychology, 8, 25-35.

31-  Scanlan, T.K., Stein, G.L., & Ravizza, K. (1991). An in-depth study of former elite figure skaters: III. Sources of stress. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 103-120.

32-  Torres CR. & Hager PF. (2007). De-emphasizing competition in organized youth sport misdirected reforms and misled children, journal of the philosophy of sport, vol.34, no. 194-210.

33-  Wuerth S, Lee MJ,& Alfermann D.(2004). Parental involvement and athlete’s career in youth sport. Psychology of Sport and Exercise, 5, 21-33.