بررسی تأثیر وسایل ارتباطی نوین بر گروه‌های خانوادگی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تأثیر وسایل ارتباطی نوین بر گروه­های خانوادگی و چگونگی پیوند آنها در جامعه مورد مطالعه است. برای بررسی این موضوع از روش پیمایش و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشجویان دختر دانشگاه شیراز است که با استفاده از جدول لین و خطای 5 درصد 395 نفر برآورد شده و در نهایت نمونه مورد نظر، با روش خوشه ای انتخاب شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که میزان استفاده از وسایل ارتباطی نوین با وضعیت تأهل، ارتباط ناب و مردسالاری و گروه­های خانوادگی رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


1- آق شاهی، مونا و کیانی پیکانی، سمیه (1388)، خویشاوندی در شهر: بررسی رابطه خویشاوندی در خوابگاه متاهلین جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

2- پستمن، نیل. (1373)، تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، (ترجمه: صادق طباطبایی.)تهران:اطلاعات

3- پستمن، نیل (1384)، زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمه: صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات

4- تافلر، الوین (1362)، موج سوم، ترجمه: شهیندخت خوارزمی، تهران

5- سمیعی، زهره (1387)، خانواده و اعتماد اجتماعی، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 16.

6- شمس­زاده، پروین و شیرازی­نژاد، آزاده (1388)، نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت زندگی خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد.

7- ذکایی، محمدسعید و ولی زاده، وحید (1388)، فرهنگ جوانان و تلفن همراه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 7.

8- کرمی پور، محمدرضا (1382)، مدیریت آموزشی در عصر اطلاعات، تکنولوژی آموزشی، شماره2، ص 45.

9- کاستلز، مانوئل(1387) "عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ". جلد اول: ظهور جامعه شبکه ای، علی پایا (ویراستار ارشد)، احد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو.

10- هنسون، جریس و اوما نارولا (1381)، "فناوری جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه "، ترجمة‌ داوود حیدری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. 

11- ساروخانی، باقر (1380)، درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.

12- محسنی، منوچهر (1380)، مبانی جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.

13- مولانا، حمید. 1380. ظهور و سقوط مدرن. تهران: کتاب صبح.

14- پستمن، نیل. 1373. تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی. ترجمه: صادق طباطبایی. تهران: اطلاعات

15- پستمن، نیل. 1384. زندگی در عیش، مردن در خوشی. ترجمه: صادق طباطبایی. تهران: اطلاعات.

محمدی، اصغر و صادقی، زهرا (1388)، بررسی تأثیر فرزندسالاری بر روابط خانوادگی و خویشاوندی در شهر شیراز، زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره 5.

16-‌هایدگر، مارتین و دیگران (۱۳۸۷)، فلسفه‌ی تکنولوژی، انتخاب مقاله‌ها، ترجمه و مقدمه‌ از شاپور اعتماد، تهران، نشر مرکز.

17- کرمی پور، محمدرضا ، «مدیریت آموزشی در عصر اطلاعات»، تکنولوژی آموزشی، شماره2، آبان 82، ص 45.

18- وایت، لسلی (1379)، تکامل فرهنگ، ترجمه: فریبرز معیدی، انتشارات پشتیبان.

19- Giddens, Anthony (1985) ), The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration, cambridge, policy press

20- Hanaki, Nobuyuki, Satomi Kurosu. (2010) Marriage relationships among households in the mid 19th century Tama, Japan, Socioeconomic homogamy, geographical endogamy and kinship networks. History of the Family 15 333–347.

21- Kohler, Hans-Peter, Eugene A. Hammel. (2001). On the role of families and kinship networks in pre-industrial agricultural societies: An analysis of the 1698 Slovenian census. Journal of population economics, 14: 21-49.

22- Dow Malcolm McLaren. (1999). Review Book: Kinship, Networks and Exchange by Thomas Schweizer and Douglas R. White. American Anthropologist; 101, 3; ProQuest Social Science Journals pg. 692

23- Murphy, Michael, (2008). “Variations in Kinship Networks Across Geographic and Social Space”. Population and Development Review. 3 4 (1): 1 9 4 –9

24- Putnam, R. D. ( 2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

25- Schneider, D.M., )1984). Critique of the Study of Kinship, Ann Arbor: University of Michigan Press.

26- White, Douglas R. & Paul Jorion, )1996( « Kinship networks and discrete structure theory:

27- Applications and implications », Social Networks 18,: 267-314. 26- Kraut,R, Paterson,M,Lundmark, V&Scherilis, W (1998), “Internet paradox: A Social technology that recurds social involvement and psychological wellbeing? American psychologist, 53(9).