بررسی عوامل مؤثر بر محیط متعالی کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر محیط متعالی کسب و کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شده است. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می‌آید، و از حیث ارتیاط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق 574 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بودند که با استفاده از نمونه گیری ساده تصادفی و روش کوکران 227 نفر انتخاب گردیدند و از طریق پرسشنامه‌های استاندارد که روایی و پایایی آنها محاسبه شد داده‌ها گرد آوری گردیدند. سپس با استفاده از نرم افزار‌هاری آماری و در سطح خطای آلفای 0.5 همه فرضیه به آزمون گذاشته شد که همه فرضیه‌ها تایید شدند و عوامل موثر بر محیط متعالی شناسایی شد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


1-    اسدی، پروا، تقوی، سید محمد مهدی (1389) بررسی نقش واسطه ای جو نوآورانه در رابطه بین سبک رهبری تبدیلی با رفتار نوآورانه کارکنان یک شرکت صنعتی در خوزستان، مجموعه مقالات دومین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان.

2-    براتی احمدآبادی، ‌هاجر. (1389). رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی، فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال چهارم، شماره (13)، 1: 81-65.

3-    حاجی بیگی، لیلا (1388)، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات مراکز مخابرات شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.

4-    حسنی کاخکی، احمد، و قلی‌پور، آرین،(1386)، رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره45، صص115-145.

5-    حمزه لویی،نادیا. شهلایی، جواد. هنری، حبیب. افشاری، مصطفی. (1391). نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ وجوسازمانی درتعهدسازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان .مجله علمی و پزوهشی پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، (4) : 96-83.

6-    درانی، کمال و غلامعلی لواسانی، مسعود (1389)، رابطه رضایت شغلی، عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، دوره جدید، سال5، شماره1،صص76-98.

7-    درویش، حسن (1386) بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی- پژوهشی)، فرهنگ مدیریت،سال پنجم،شماره16،صص117-140.

8-    رابینز، استیفن پی (1394)، مدیریت رفتار سازمانی جلد اول رفتار فردی، ترجمه،علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،چاپ اول.

9-    رجب بیگی، مجتبی، مجید امینی و بامداد پرتوی و ناهید قنبرزاده علمداری (1385)، سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره10،شماره1، صص 111-129.

10-  زارع، حمید (1383)، نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان، فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره6، صص 151-169.

11- زارعی‌متین، حسین؛ جندقی، غلامرضا؛ توره، ناصر (1385)، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی،فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره12، صص 31-63.

12-  ساعتچی، محمود (1388)، روانشناسی کاربردی برای مدیران، ویرایش، تهران،چاپ ششم.

13- شرمرهورن، جان آر و‌هانت، جیمز جی و ازبورن، ریچارد ان (1378)، مدیریت رفتار سازمانی، مهدی، ایرانژاد پاریزی و محمدعلی، بابایی زکلیکی و محمدعلی، سبحان الهی، کرج ، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.

14- عباسی، محمد و حجتی، محمد.(1388). رفتار شهروندی سازمانی گامی در جهت افزایش کارایی سازمانها، ماهنامه کار و جامعه، شماره106-107، صص 83-93.

15- عباسی، محمد و حجتی، محمد (1388) رفتار شهروندی سازمانی گامی در جهت افزایش کارایی سازمانها، ماهنامه کار و جامعه، شماره106-107، صص 83-93.

16- فرهنگی،علی اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ و واثق، بهاره (1385)، معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره13، صص 5-36.

17- فولادوند، خدیجه (1386). بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 15، شماره 1: 50-44.

18- کجباف، محمد باقر و پورکاظم، طاهره (1384)، بررسی دیدگاههای کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران: تعیین عوامل انگیزشی و رابطه آن با رضایت شغلی، تازه‌های علوم شناختی، سال7، شماره 1، صص 67-73.

19- لیمن، ا می. (۲۰۰۳). خلق محیطی متعالی برای کارکردن: درسهایی از یکصد شرکت برتر، گزیده مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی مرکز مدیریت اروپا ونیز- ایتالیا، ترجمه؛ محمدعلی بابایی زکلیکی و بهزاد ابوالعلائی

20-  مقیمی،محمد (1385)،بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره13، صص171-192.

21-  مورهد/ گریفین (1380)، رفتار سازمانی، الوانی و معمار زاده، تهران انتشارات مروارید، چاپ پنجم.

22-  نعامی، عبدالزهرا و شکرکن، حسین (1385)، بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی،دوره3، سال13،صص79-92.

23- هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل، اصلانپور جوکندان، محمد، نعامی، عبدالزهرا (1389). نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان شناختی و خودارزشیابی‌های محوری با عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل، مجله مشاوره شغلی و سازمانی، سال چهارم، شماره 11: 32-13.

24-  الوانی، سید مهدی (1385) مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ 26.

25-  Aarons, G. A., &Sawitzky, A. C. (2006). Organizational climate partially mediates the effect of culture on work attitudes and staff turnover in mental health services, Administration and Policy in Mental Health, 33(3),289-301.

26-  Adenik, Anthonia (2011). Organizational Climate as a Predictor of Employee Job Satisfaction : Evidence From Covenant University. Business Intelligence Journal – January. Vol.4 No.1.PP 151-165.

27-  Ahmadi, F. (2010). Survey relationship between OCB and Internal & external factors impact on OCB. European Journal of Social Sciences, Vol. 16, No 3, pp. 460-478.

28-  Crespell, P., & Hansen, E. (2007). Work climate and innovativeness in the forest products industry: a preliminary approach. Submitted to Journal of Forest Products Business Research.

29-  Goleman, D. & et al. (2001). Primal leadership: The Hidden Driver of Great Performance, Harvard Business Review, Volume 19, PP 43-53. 
Hay group institute, available at www.HayGroup.com &www.EQPerformance.com, Retrieved 2004.

30-  Rhoades, L. & et al, (2001). Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, Volume 86, pp. 825–836.

31-  Zuzana S. ( 2009). Organizational Climate Versus Training System: What is More Important inWorkplace Learning?. Proceedingof the 28-30th European Conference on Educational.