بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی نوسازی‌های نرم‌افزاری (مورد مطالعه: کاربران سیستم نرم‌افزاری مخابرات استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

با توجه به گسترش کاربرد و تاثیرات اجتماعی-فرهنگی فناوریهای نوین در جامعه انجام مطالعات فرهنگی-اجتماعی در حوزه فناوری اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات فرهنگی-اجتماعی نوسازی نرم‌افزاری روندهای سنتی سازمان مخابرات استان اصفهان انجام گرفت و با استفاده از، روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 222 نفر از کاربرانی که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، روابط مورد نظر را تبیین کرد. کلیه تحلیل‌ها به کمک آزمونهای فرض و تحلیل‌های رگرسیون انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که دو ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر نوسازی نرم‌افزاری روندهای سنتی با متغیر اعتماد بنیادین کاربران(01/0p<) و بین متغیر نوسازی نرم‌افزاری روندهای سنتی و متغیر ارزش‌ها و نگرش‌های کاربران (01/0p<) و دو ارتباط مستقیم و معنادار دیگری بین متغیر اعتماد بنیادین کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (01/0p<) و متغیر ارزش‌ها و نگرش‌های کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (01/0p<) وجود دارد. همچنین بین متغیر متغیر هویت شخصی کاربران و متغیر بازتعریف هویت اجتماعی کاربران ارتباط مستقیم و معناداری (01/0p<) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1-     تافلر، آلوین. (1391). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی. فرهنگ نشر نو

2-     ریتزر، جورج. (1381). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی.

3-     جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یار احمدی. تهران، نشر شیرازه.

4-     گیدنز،آنتونی. (1384). چشم اندازهای جهانی. ترجمه محمدرضا جلایی پور. تهران، طرح نو.

5-     گیدنز،آنتونی. (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. تهران، نشر نی.

6-     یوسفی، نریمان.(1382). شکاف بین نسل‌ها، تهران، نشرجهاد دانشگاهی.

7-     ساروخانی، باقر، رفعت جاه، مریم. (1383). زنان و بازتعریف هویت اجتماعی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2..

8-     کتابی، محمود. (1389). سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال و بختیاری. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره 4.

9-     ظفریان سرچاهی، فرود. (1391). علل پرسه زنی افراد در شهر و پیامدهای اجتماعی آن (مورد مطالعه: شهر شاهین شهر). (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان.

10-  مهدی‌زاده، شراره.( 1381). تلویزیون و نوگرایی، دانشگاه تهران، رشته جامعه شناسی، مقطع دکتری.

11-  Gergen,Kenneth j.(1996)Technology and the self: From the essential to the sublime Constructing the self in a Mediated Word, sage pub.

12-  Turner, john C. (1999) “Some Current Issues in Research on Social Identity and self-Categorization”, In Noam Ellmeres; Russell Spears; Bertjan Doosje (cds.) Social Identity: Context,Commitment, Content. London: Blackwell Publishers.

13-  Hekman; s.(1999):Identity crises. In S.Hekman Feminism; Identity and Different. Ftank cars.