بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

امروزه با رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات متفاوتی در جوامع مختلف به وجود آمده است، که یکی از مهمترین این مشکلات وجود مجرمان و زندانیان است. این مسأله زمانی حادتر می‌گردد، که شاهد پدیده ای به نام تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جرم و زندان باشیم. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم در شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه است. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 150 نفر است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون احساس محرومیت، رضایت از زندگی، دینداری، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و سن به عنوان متغیرهای مستقل و تکرار جرم به عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین احساس محرومیت (47/0)، رضایت از زندگی (0.44-)، دینداری (0.46-)، مشارکت اجتماعی (0.23-) و پایگاه اقتصادی (0.30-) با تکرار جرم در بین مجرمین ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیر سن و تکرار جرم ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


1-     احمدی، حبیب. (1387). جامعه شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.

2-     احمدی، یعقوب. (1388). وضعیت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نسل‌ها مطالعه موردی شهر سنندج. معرفت فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1388.

3-     باقری، معصومه و دیگران. (1388). بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب جرم. دانش انتظامی، شماره 5، زمستان.

4-     ترکمان، مهدی و دیگران. (1390). عوامل موثر بر گرایش نوجوانان پسر شهرستان کرج در خرده فرهنگ جرم. مطالعات امنیت اجتماعی، دوره جدید، شماره 27.

5-     حاتمی خواجه، نادر. ( 1386 ). جامعه پذیری زندانیان . مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان، تهران: انتشارات راه تربیت.

6-     سخاوت، جعفر. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری دانش آموزان استان لرستان. فصلنامه جامعه شناسی ایران. شماره 14 .تابستان.

7-     رفیع پور، فرامرز. (1389). آناتومی جامعه(مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی). تهران: شرکت سهامی انتشار.

8-     ساروخانی، باقر. (1380). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.

9-     صداقت، کامران. (1384). بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی و قانون گریزی شهروندان تبریز. پایان نامه دکتری جامعه شناسی. دانشگاه اصفهان.

10-  صدیق سروستانی، رحمت اله. (1383). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: نشر آن.

11-  صفوی، امان اله. (1370). تئوری‌های انحراف. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی. سال دوم و سوم. شماره‌های 6، 7، 8، 9.

12-  عبدی، عباس. (1381). مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2، تهران: انتشارات انجمن جامعه شناسی.

13-  غلامی، حسین. (1387). تکرار جرم: بررسی حقوقی – جرم شناختی. تهران. نشر میزان.

14-  کفاشی، مجید و اسلامی، عنایت. (1388). بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در استان خراسان شمالی. دوره 2، شماره ، پاییز.

15-  کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد. (1387). نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.

16-  کوئن، بروس. (1386). درآمدی به جامعه‌شناسی. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات توتیا.

17-  گسن، ریمون. (1370). مقدمه ای بر جرم شناسی. ترجمه مهدی کی نیا. تهران: انتشارات مترجم.

18-  گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.

19-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1375). بیگانگی، مانعی‌ برای مشارکت و توسعه ملی. نامه پژوهش، سال اول، شماره 1، تهران.

20-  ملکمیان، لینا و شریفیان، سعید. (1388). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی. پژوهش اجتماعی، دوره 2، شماره 5.

21-  Beck. A.J & Shipley, B.E. (1978). Recidivism of young parolees. Washington D.C: Bureau of justice statistics.

22-  Cantillon Dan, William S. Davidson, John H. Schwietzer.(2003). Measuring community social organization: Sense of community as a mediator in social disorganization theory. Journal of criminal justice.No.31

23-  Diener, E., Emmon, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S., (1985). The Satisfaction with life scale. Journal of Personality Assesment. Vol.49.

24-  Elder. E. charlotte(2007). father involvement as a protective factor among delinquent adolescents. University of Maryland.

25-  Gundy. V. Alana(2007). Gender. Parental attachment and delinquency: revisiting hirschi's social bond theory, university of Cincinnati.

26-  Maltz, Michael. (1984). Recidivism. New york: Academic press, INC.

27-  Stones.R.; (1998). Key sociology thinker; London: Mac Millan Press, UK.

28-  Vander zanden James W.(1996). Sociology. The core, fourt edition. Singapore. MC Graw- Hill.