بررسی نقش اصول اخلاقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بر میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت توسعه منابع و امور اداری مالی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس آموزش و پرورش، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش اصول اخلاقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بر میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان به روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 108 نفر از کارکنان پردیس شهید رجایی فارس هستند که بر اساس اطلاعات جدول مورگان و به روش تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 565/0 است که نشان می‌دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش همبستگی خوبی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 349/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 35 درصد از کل میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس وابسته به 4 متغیر مستقل تعهد اجتماعی، اخلاق شخصی،تعهد سازمانی و وجدان کاری است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل 35 درصد واریانس متغیر وابسته میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان را برآورد (پیش‌بینی) می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


1-  ابزری، مهدی؛ یزدان‌شناس، مهدی. (1386). مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین، فصلنامه فرهنگ و مدیریت، دوره 5، شماره 1، تابستان 1386، صص 5 تا 42.

2-  حسنقلی‌پور، طهمورث؛ انصاری، منوچهر؛ الهی‌گل، اکرم؛ رحمانی‌یوشانلوئی، حسین. (1391). تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (4) بهار 1391، صص: 46 – 25

3-  حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ کریمی‌علویجه، محمدرضا؛ رضایی، مرتضی. (1391). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل‌گری صفات اخلاقی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (6) پاییز 1391، صص: 50 – 35.

4-   دفت، ریچارد ال. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

5-   رابینز، استیفن؛ (1378). رفتار سازمانی، علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سیزدهم.

6-   روحی‌عزیزی، مریم؛ مهدوی، مژگان. (1382). مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی، مجله تعاون، ص 146 تا 147.

7-  زینلی، سینا؛ حسن صفرنیا و صادق اکبری، (1391). اخلاق حرفه ای و نقش ضوابط اخلاقی در مدیریت منابع انسانى، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، http://www.civilica.com/Paper-CHRD08-CHRD08_018.html

8-   ساروخانی، باقر. (1375). درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.

9-   ستوده، هدایت‌الله. (1376). درآمدی بر روان‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.

10-         سیدان، فریبا؛ محمدی، خدیجه. (1388). عوامل مؤثر بر میزان تعهد اجتماعی در زنان و مردان شاغل، خردنامه همشهری اسفند 1388، شماره 39.

11-         شریف‌زاده، فتاح؛ بازیار، امین؛ تیرجو، اختر. (1392). تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای بر اثر بخشی سازمان، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال دوم، شماره اول، زمستان 1392.

12-             صادقی فر، جعفر؛ (1386) ارزش­فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز، چاپ اول.

13-         صالحی، محمد، (1389). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت، مجموعه مقالات همایش حسابداری و مدیریت، دبیرخانه همایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا.

14-             قاضی‌زاده، مصطفی؛ سرداری، احمد؛ دانشخواهی، حامد؛ رئیسی، حسین. (1392). شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی (10) پاییز1392؛ صص: 94-75.

15-         کاتلر، فلیپ، سیتوان، ایوان و کارتاجایا، هرماوان. (1390). بازاریابی3: حرکت از مشتری محوری به سوی روح انسانی، مترجمان: ابراهیمی عبدالحمید، عالی صمد، بافنده زنده علیرضا و علیزاده اشرفی الناز، انتشارات افق دانش، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی تبریز، 84-60.

16-         لشکربلوکی، مجتبی. (1387). چارچوب تدوین ارزش ها و اخلاق حرفه ای پژوهش های علمی و فناوری، اخلاق در علوم و فناوری، بهار و تابستان 1387 , دوره 3 , شماره 2-1 ; از صفحه 105 تا صفحه 114 .

16-

17-         لیاقتدار، محمدجواد؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ سمیعی، فاطمه؛ هاشمی، بی‌بی وجهیه. (1390).بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم - شماره پیاپی (41) - شماره اول – بهار 1390؛ صص 40-27.

18-             Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. Free Press, New York, NY.

19-             Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.

20-             Brunk, K. (2010). Exploring Origins of Ethical Company/Brand Perceptions — A Consumer Perspective of Corporate Ethics. Journal of Business Research, 63(3), 255-262.

21-             Castaldo, S., Perrini, F., Misani, N., & Tencati, A. (2009). The Missing Link between Corporate Social Responsibility and Consumer Trust: The Case of Fair Trade Products. Journal of Business Ethics, 84(1), 1-15.

22-             Connolly, J., & Prothero, A. (2003). Sustainable Consumption: Consumption, Communities and Consumption Discourse. Consumption Markets and Culture, 6(4), 275–291.

23-             Ehrich, K.R., & Julie R.I. (2005). Willful Ignorance in the Request for Product Attribute Information. Journal of Marketing Research, 42, 266-277.

24-             Geyskens, I., Steenkamp, J-B. E. M., & Kumar, N. (1998). Generalizations About Trust in Marketing Channels Relationships Using Meta-Analysis. International Journal of Research in Marketing, 15(3), 223-248.

25-             Leonidou, L.C., Leonidou, C.N., & Kvasova, O. (2012). Cultural Drivers and Trust Outcomes of Consumer Perceptions of Organizational Unethical Marketing Practices. European Journal of Marketing, 46 (x): xx-xx.

26-             Roman, S., & Ruiz, S. (2005). Relationship Outcomes of Perceived Ethical Sales Behavior: The Customer’s Perspective. Journal of Business Research, 58(4), 439–445.

27-             Tuomela, Raimo, Maj Tuomela (2003) "Acting as a Group Member and Collective Commitment", Proto Sociology: an International Journal of Interdisiplinary Research. Double ,Vol. 18-19, USA.

28-             Valenzuela, L., Mulki, J., & Jaramillo, J. (2010). Impact of Customer Orientation, Inducements and Ethics on Loyalty to the Firm: Customers’ Perspective. Journal of Business Ethics, 93(2), 277–291.

29-             Valette-Florence, P., Guizani, H., & Merunka, D. (2011). The Impact of Brand Personality and Sales Promotions on Brand Equity. Journal of Business Research, 64, 24–28.