بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه سیاسی جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر، ایران.

چکیده

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه­های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب­نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه­ها با توجه به نرمال بودن داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ای استفاده شد. یافته­ها نشان داد که رسانه­های جمعی می­توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت­بخشی و مقبولیت­دهی و فراهم نمودن آزادی­های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته­ها نشان داد چنانچه نظام رسانه­ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه­ها بهتر می­توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

کلیدواژه‌ها


1-    آذین، احمد. جهانشاهی، رضا. (1389). نقش رادیو و تلویزیون در جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره هفتم، تابستان.
2-     آزاد ارمکی، تقی. (1383). رادیو پیام، رسانه‌ای نو در نوسازی شهری، مجله رادیو، شماره 21
3-     امین زاده، محسن. (1386). توسعه سیاسی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره‌های 118-117.
4-     ساروخانی، باقر. (1384). جامعه شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
5-     عقیلی، وحید. جعفری، علی. (1391). نقش اینترنت در توسعه سیاسی، مطالعات رسانه ای، سال هفتم، شماره نوزدهم.
6-     قنبری، عباس. (1382). جایگاه ارتباطات در برنامه‌های توسعه ایران، فصلنامه رسانه، سال 41، شماره 4.
7-     طاعتی، لیلا. (1390). نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال ششم، شماره چهاردهم.
8-     حال و آینده رادیو. (1385). مرکز مطالعات و تحقیقات رادیو.
9-    میناوند، محمد قلی. (1385). اینترنت و توسعه سیاسی؛ حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک، پژوهش علوم سیاسی، شماره دوم، بهار و تابستان، صص146-119.
10-  lake Adam(may 1995) How computers affect our future? Acm crossroads: magazine