بررسی عوامل مرتبط با گرایش مردان متأهل به روابط خارج از چهارچوب زناشویی (نمونه موردی مردان متأهل شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خوزستان، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان (زن و خانواده) دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه پیام نور.

چکیده

یکی از پدیده­های نو، پیچیده و چالش­برانگیز که در عصر کنونی زنگ خطر استحکام خانواده و امنیت جامعه را به صدا درآورده و نیازمند توجه مسئولین و اندیشمندان حوزه خانواده می­باشد، معاشرت مردان متأهل با دختران و زنان است. در بروز این پدیده اجتماعی عواملی دخیل است که این مقاله در پی کاوش آنان برآمده است. مطالعه حاضر به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه در میان 543 مرد متأهل شیرازی که به شیوه طبقه­بندی سهمیه­ای انتخاب شدند، انجام گردیده است. اعتبار پرسشنامه صوری و ضریب آلفای کرونباخ 2/90 درصد می­باشد. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 در دو سطح توصیف و تحلیل (ضریب همبستگی اسپیرمن) مورد واکاوی قرار گرفتند.نتایج گویای آن است که بین میزان دینداری و رضایتمندی جنسی با معاشرت مردان متأهل و جنس مخالف رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین کمبود عاطفی از طرف همسر، تعارضات زناشویی، میل به تجربه با افراد متعدد، دیدن تصاویر شهوت انگیز، مشاهده فیلم­های مبتذل، دیدن روابط جنسی وحشیانه و غیربهداشتی و غیرواقعی، تنوع طلبی جنسی، تحصیلات، استفاده از اینترنت، ماهواره با رابطه مردان و جنس مخالف نیز رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1-     تامسپون، کنت و دیگران (1381). دین و ساختار اجتماعی. علی بهرامپور، تهران: انتشارات امیر کبیر.

2-     حجت پناه، مینا و زهره رنجبرکهن (1392). رابطه رضایت جنسی،رضایت زناشویی و رضایت زندگی زوجین. چشم انداز امین در روانشناسی کاربردی، سال اول، شماره 1(پیاپی (1زمستان 1392: 63-56.

3-     جعفرزاده فدکی، مرتضی و پریسا امانی (1394). بررسی رابطه­ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه­نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند. مجله اصول بهداشت روانی، سال 17 (15)، شهریور و مهر 1394: 240-6.

4-     خلج آبادی فراهانی، فریده (1391). تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل­کرده ی دانشگاهی. مطالعات راهبردی زنان، سال 15، شماره 58، زمستان 1391: 91-49.

5-     خواجه نژادیان، علی. تبیین نقش فیسبوک در زندگی زناشویی اعضاء متأهل ایرانی خود

6-     خواجه نوری، بیژن (1391). عوامل موثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرایند جهانی شدن. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی (46)، شماره دوم، تابستان 1391.

7-     دهقان سیمکانی، رحیم (1391). امپریالیسم رسانه، چالش ها و بایدهای تربیتی. پژوهش نامه تربیت تبلیغی، پیش شماره دوم، سال اول، زمستان 1391: 37-9.

8-     رفاهی، ژاله ، محمود گودرزی و مرتضی میرزایی چهارراهی (1391). بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه­ی علمی – پژوهشی جامعه­شناسی زنان، سال سوم، شماره­ی اول، بهار 1391: 134-117.

9-     زارع شاه آبادی، اکبر و زکیه سلیمانی (1391). بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط وپیش از ازدواج در دانشگاه یزد. فصلنامة رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 45: 364-339.

10-  شیردل، ملیحه (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطة نامشروع جنسی. فصلنامة رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22: 148-133.

11-  عنایت، حلیمه و مجید موحد (1383). زنان و تحول ساختار خانواده در عصر جهانی شدن. پژوهش زنان، دوره 2، شماره 2: 166-153.

12-  عنایت، حلیمه و مرضیه مردانی (1391). جهانی شدن و بحران مادری. پژوهش نامه تربیت تبلیغی، پیش شماره دوم، سال اول، زمستان 1391: 145- 114.

13-  فتحی، منصور، حسین فکرآزاد، غلامرضا غفاری و جعفر بوالهری (1392). عوامل زمینه­ساز بی­وفایی زناشویی زنان. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 137-109.

14-  کرمی، جهانگیر، علی زکی یی، امید محمدی و شریفه حق شناس (1394). بررسی رابطه­ی عشق و رضایت زناشویی با هرزهنگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند. مطالعات زنان، سال 13، شماره 3، پاییز 1394: 152-129.

15-  کنعانی، محمد امین، حمیده محمدزاده و فاطمه محمد زاده (1393). بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف )مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه گیلان). فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 4، زمستان 1393: 84-63.

16-  گیدنز، آنتونی (1382). فراسوی چپ و راست .محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

17-  گیدنز، آنتونی (1382). جامعه شناسی. محسن ثلاثی. تهران: نشر نی.

18-  گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

19-  گیدنز، آنتونی (1389). جامعه شناسی حسن چاوشیان. چاپ پنجم. تهران: نشر نی.

20-  مروتی، سهراب ، فرحناز وحیدنیا ، عماد صادقی ، امیر فتاحی (1393). علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1393: 113-93.

21-  موحد، مجید و مرضیه مردانی (1389). مطالعه زمینه­ای اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه موردی: زنان متأهل شهرهای شیراز و مرودشت). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه شیراز.

22-  موحد مجید و محمدتقی عباسی شوازی (1385). بررسی رابطه جامعه­پذیری و نگرش های دختران به ارزش­های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس قبل از ازدواج. مطالعات زنان، سال 4، شماره1، بهار 1385: 99-67.

23-  میرزایی، خلیل و هادی برغمدی (1389). رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن. فصلنامة رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 34: 158-131.

24-  نش، کیت (1388). جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت. محمدتقی دل فروز، چاپ هفتم. تهران: کویر.

25-  Amiri Majd, Mojtaba & Zahra pouryousef. (2015). The relationship between personality types and love dimensions with attitude toward infidelity in married .Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015, 5(10)129-132.

26-  Bulleu, P and Harre.N. (2000). The internet: Its Effects on safety and behavior, available at www. Netsafe.org.nz/Doc_ Library.

27-  Glock & Stark.(1965). The Dimensions of Religiosity: Religion and Society in Tension – Chicago: Rand McNally.

28-  Inglehart, Ronald, and Wayne E. Baker. 2000. “Modernization, cultural change, and the persist ence of traditional values.” American Sociological Review, 65(1): 19-51.

29-  Jameson, F. (1992) Postmodernity of the Cultural Logic of Late Capitalism, London & New York: Verso.

30-  Marin, Rebeca A, Andrew Christensen & David C. Atkins. (2014). Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Relationship Outcomes Over 5 Years Following Therapy. Couple and Family Psychology: Research and Practice. 2014, Vol. 3, No. 1, 1–12.

31-  Nowak, Nicole T, Glenn E Weisfeld, Olcay Imamoğlu, Carol C Weisfeld4, Marina Butovskaya, Jiliang Shen. (2014). Attractiveness And Spousal Infidelity As Predictors of Sexual Fulfillment Without The Marriage Partner in Couples From Five Cultures. Human Ethology Bulletin 29 (2014)1: 18-38.